Здравеопазване

"Многопрофилна болница за активно лечение - Харманли" ЕООД

След проведената реформа в здравеопазването, всички лекарски здравни служби и фелдшерски здравни пунктове на територията на община Харманли са закрити. 
Доболнична медицинска помощ: 
На практика, от 22 здравните заведения към доболничната медицинска помощ, действащи през 2000 г., в края на 2004 година реално функционират само два медицински центъра:

  • "Медицински център 1 – Харманли" ЕООД, гр. Харманли;
  • Медицински център "Панацея", гр. Харманли.

„Медицински център 1 – Харманли” ЕООД обслужва по-голямата част от населението на Общината. В груповата практика за първична медицинска помощ в момента практикуват 10 лични лекари. Към центъра функционират и девет стоматологични практики, сключили договор с НЗОК (Национална здравноосигурителна каса).
Медицински център "Панацея" е частно здравно заведение за извънболнична медицинска помощ, обслужващо останалата част от населението. Центърът разполага със съвременно оборудване и модерна техника. В него се извършват широка гама лабораторни, апаратни и инструментални изследвания.
Успоредно с „оптимизирането” на функциониращите през 2000 г. здравните служби, броят на медицинските работници в общината е значително редуциран. В началото на 2005 г. висшият медицински персонал към доболничната медицинска помощ на територията на общината е представен от 14 лични лекари, 4 от които имат разкрити самостоятелни практики извън общинския център и 9 стоматологични практики в гр. Харманли.
За периода 2000 г. – 2004 г. броят на лекарите, работещи в доболничната медицинска помощ на общината е намалял с 9 души (40%). Със същият относителен темп е намалял и броят на стоматолозите – от 15 на 9 стоматолози. 
Болнична медицинска помощ: 
Болничната помощ на територията на община Харманли се осъществява от „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр. Харманли. Общинската болница разполага с леглови фонд от 194 легла. Същите се обслужват от 184 души персонал, в т.ч.: 30 са висш медицински персонал (29 лекари и 1 фармацевт); 85 полувисш и среден медицински персонал (56 медицински сестри, 15 акушерки и 14 други) и 69 души обслужващ персонал. 
В Община Харманли няма изграден и функциониращ Диагностично-консултативен център. Неговите функции се поемат от МБАЛ, гр. Харманли. Пациенти с особено тежки здравословни проблеми се пренасочват към „Обединена районна болница” в Областния център – Хасково.
На следващата таблица е отразена динамиката на обслужвания контингент население от един лекар и един стоматолог за периода 2001 – 2003 г. Успоредно са разгледани съответните статистически данни на общинско, областно и национално ниво.

Таблица 22 / Графики 13 и 14 Обслужено население от един лекар и един стоматолог в община Харманли, област Хасково и Република България за периода 2001г – 2003г.

Териториална единица Население на един:
лекар стоматолог
2001 2002 2003 2001 2002 2003
България 290 283 277 1217 1277 1205
Област Хасково 380 371 362 1472 1465 1414
Община Харманли 524 466 453 1816 2079 1908

 

 

Въпреки, че и двата показателя подобряват своите стойности, контингентите „Обслужено население от един лекар” и „Обслужено население от един стоматолог” за Община Харманли остават доста над средното ниво за Община Харманли и страната като цяло:

един лекар от общината обслужва 25% повече пациенти, отколкото един лекар от областта и 63 % повече от колкото един лекар средно за страната;
един стоматолог от общината обслужва 35% повече пациенти, отколкото един стоматолог от областта и 58 % повече от колкото един зъболекар средно за страната;

Показателите са с още по-неблагоприятни стойности, когато при изчисляването им се вземе само броят на лекарите от доболничната медицинска помощ – докато през 2000 г. на един лекар се падат по около 1300 души население, то в началото на 2005 г. една лекарска практика на територията на общината обслужва контингент от над 1900 души.
В контекста на казаното, проблем в системата на здравеопазването в общината остава мобилността на лекарите, вземайки под внимание сравнително многото на брой населени места. 
С оглед подобряване качеството на здравното обслужване основен приоритет в развитието на здравеопазването на територията на общината е ремонтиране на сградния фонд на общинската болница, в т.ч. обследване и преустройство на отоплителните системи, както и доставка на съвременно оборудване за диагностика и болнично лечение.