Задължения на търговските обекти на територия на община Харманли

З А П О В Е Д

№РД-418

гр. Харманли, 09.05.2017год.

 

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА  и  във връзка с задълженията на търговските обекти за разделно събиране на отпадъци от опаковки съгласно Закона  за управление на отпадъците и  Наредба №17  за управление на отпадъците на територията на Община Харманли, приета с решение на Общински съвет Харманли №524 от 16.04.2014г.

                                                                                                                                                             НАРЕЖДАМ:

       На всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на Община Харманли, при образуване на отпадъци от хартия,  кортони, кашони и други , същите да се сгъват, смачкват и съхраняват на територията на обекта до предаването им за оползотворяване и извозване от  от „ОП ЧИСТОТА“ гр. Харманли. Извозването им ще се извършва  по определен график, а именно всеки четвъртък от 13.00 до 17.00 часа.

                  Срок на изпълнение на настоящата заповед – ПОСТОЯНЕН

   Настоящтата заповед да се сведе до знанието на всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на Община Харманли.

         За неспазване на горепосочените задължения за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10 000 лв. за еднолични търговци или юридически лица. При констатиране на нарушения, нарушителите се санкционират по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредба Наредба №17  за управление на отпадъците на територията на Община Харманли.

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на община Харманли