Заявления и искания предоставяни от отдел Икономика и общинска собственост в Община Харманли

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – общинска собственост

Правно основание: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

Необходими документи: 

 • Искане по образец
 • Документ за самоличност;
 • Документи, доказващи наличието на правен интерес;
 • Платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: Обикновена(10 работни дни);

Такса: Обикновена - 20 лв.;

Срок на валидност: Безсрочен;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

2. Искане за отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Правно основание: Закон за общинската собственост - чл. 64, ал. 1

Необходими документи: 

 • Искане по образец
 • Документ за самоличност;
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица на имота;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: Обикновена(30 работни дни);

Такса: безплатно

Срок на валидност: Безсрочен;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

3. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Правно основание: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 2, Закон за местните данъци и такси - чл. 115

Необходими документи: 

 • Искане по образец
 • Документ за самоличност;
 • Документи, доказващи наличието на правен интерес;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: Обикновена(10 работни дни);

Такса: Обикновена – 1.80 лв. на страница, при получаване;

Срок на валидност: Безсрочен;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

4. Справки по актовите книги и заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка на имот

Правно основание:  чл. 62, ал.4 от ЗОС и чл. 587, ал.2 от ГПК

Необходими документи:

 • Искане по образец;
 • Актуална скица на имота;
 • Налични документи за собственост;
 • Документ за самоличност;
 • Платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: Обикновена(10 работни дни); Бърза услуга(2 работни дни);

Такса: Обикновена - 20 лв.; Бърза 40 лв.;

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

5. Искане за продажба на земя – общинска собственост по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС

Правно основание: Закон за общинската собственост - чл. 35, ал. 3

Необходими документи: 

 • Искане по образец;
 • Актуална скица на имота;
 • Документ за собственост на имота/договор за отстъпено право на строеж;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: До провеждане заседание на Общински съвет - Харманли

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

6. Искане за насрочване на търг за отдаване под наем или продажба на имот – общинска собственост

Правно основание: Закон за общинската собственост

Необходими документи: 

 • Искане по образец;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: До провеждане заседание на Общински съвет - Харманли

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

7. Прекратяване договор за наем на имот – общинска собственост

Правно основание: Закон за общинската собственост, Закон за задълженията и договорите

Необходими документи: 

 • Искане по образец;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: До 30дни

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

8. Искане за учредяване право на надстрояване и/или пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост

Правно основание: Закон за общинската собственост - чл. 38

Необходими документи: 

 • Искане по образец;
 • Копие от скица с виза за проучване и проектиране;
 • Копие от актуална скица на сградата, към която се иска надстрояване/пристрояване издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Хасково;
 • Идеен или технически проект, одобрен от Главния архитект при Община Харманли;
 • Конструктивно становище от Главния архитект при Община Харманли(при необходимост);
 • Нотариално заверено писмено съгласие от съсобствениците(когато има съсобственици);
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: До провеждане заседание на Общински съвет – Харманли, след представяне на всички необходими документи

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

9. Искане за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост

Правно основание: Закон за общинската собственост - чл. 37

Необходими документи: 

 • Искане по образец;
 • Копие от скица с виза за проучване и проектиране;
 • Идеен или технически проект, одобрен от Главния архитект при Община Харманли;
 • Конструктивно становище от Главния архитект при Община Харманли(при необходимост);
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: До провеждане заседание на Общински съвет – Харманли, след представяне на всички необходими документи

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

10. Искане за връщане на депозит

Правно основание: 

Необходими документи: 

 • Искане по образец;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: до 30 дни

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

11. Искане за връщане на гаранция

Правно основание: 

Необходими документи: 

 • Искане по образец;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: до 30 дни

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

12. Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения

Правно основание: чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал.1, т.1, чл. 60, ал. 1-3 от Закона за водите

Необходими документи: 

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Проект;
 • Решение за необходимост от извършване на ОВОС;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);
 • Други, посочени в заявлението.   

Срок на изпълнение: съгласно сроковете, посочени в ЗВ

Такса: 250 лв.

Срок на валидност: В зависимост от посочения в заявлението.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

13. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

Правно основание: чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3  от Закона за водите

Необходими документи: 

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Проект;
 • Решение за необходимост от извършване на ОВОС;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);  
 • Други, посочени в заявлението.   

Срок на изпълнение: съгласно сроковете, посочени в ЗВ.

Такса: 250 лв.

Срок на валидност: В зависимост от посочения в заявлението.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

14. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води, включително от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ

Правно основание: чл.52, ал.1, т.3, чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3  от Закона за водите

Необходими документи: 

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Проект;
 • Решение за необходимост от извършване на ОВОС;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);  
 • Други, посочени в заявлението.   

Срок на изпълнение: съгласно сроковете, посочени в ЗВ.

Такса: 250 лв.

Срок на валидност: В зависимост от посочения в заявлението.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

15. Издаване на разрешително за ползване  на воден обект – язовири- публична общинска собственост (по чл.46, ал.1 на ЗВ)

Правно основание: чл.52, ал.1, т.3, чл.46 и чл.60 от Закона за водите

Необходими документи: 

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Проект;
 • Решение за необходимост от извършване на ОВОС;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);  
 • Други, посочени в заявлението.   

Срок на изпълнение: съгласно сроковете, посочени в ЗВ.

Такса: 250 лв.

Срок на валидност: В зависимост от посочения в заявлението.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

16. Издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на  §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

Правно основание: чл.52, ал.1, т.3, чл.44, ал.1 и чл.60 от Закона за водите и във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

Необходими документи: 

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Проект;
 • Решение за необходимост от извършване на ОВОС;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);  
 • Други, посочени в заявлението.   

Срок на изпълнение: съгласно сроковете, посочени в ЗВ.

Такса: 250 лв.

Срок на валидност: В зависимост от посочения в заявлението.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

17. Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения

Правно основание: чл.52, ал.1, т.3, чл.44, ал.1 и чл.60 от Закона за водите

Необходими документи: 

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Проект;
 • Решение за необходимост от извършване на ОВОС;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);  
 • Други, посочени в заявлението.   

Срок на изпълнение: съгласно сроковете, посочени в ЗВ.

Такса: 250 лв.

Срок на валидност: В зависимост от посочения в заявлението.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

18. Изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект

Правно основание: чл. 72, ал. 1, т. 2 / чл. 78 / чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите

Необходими документи: 

 • Заявление по образец;
 • Копие от платежен документ;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);  
 • Други, посочени в заявлението.   

Срок на изпълнение: съгласно сроковете, посочени в ЗВ.

Такса: Изменение – 130 лв, Продължаване – 100 лв.

Срок на валидност: В зависимост от посочения в заявлението.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

19. Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица

Правно основание: Закон за общинската собственост – чл. 36

Необходими документи: 

 • Искане по образец;
 • Документ, удостоверяващ придобивното основание – нотариален акт, съдебно решение, договор за продажба, замяна и др.
 • Документ за самоличност;
 • Актуална скица на имота;
 • Нотариално заверено пълномощно(когато искането се подава от пълномощник);     

Срок на изпълнение: До провеждане заседание на Общински съвет - Харманли

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

20. Издаване на удостоверение и табела за категоризация на заведение за хранене и развлечения или място за настаняване.

Правно основание:  чл.129 от Закон за туризма, чл.18 ал.1 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

Необходими документи: 

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

5. формуляр по образец за определяне на категорията;

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. формуляр по образец за определяне на категорията;

2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок на изпълнение: 14 дневен срок от датата на постъпване;

Такса: Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.

Срок на валидност: 5 години;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр. Харманли ул. "Петко Каравелов" № 4

Необходими документи

 

21. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА КАТЕГОРИЗАЦИРАН ОБЕКТ.

Правно основание:  чл.37 и чл.38 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

Необходими документи: 

В случаите на промяна на собственика на категоризиран обект:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие на документ за собственост;
 3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 4. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

В случаите на промяна на лицето, извършващо дейност в категоризиран обект:

 1. Заявление по образец;

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец съгласно приложения № 6 или 7;

4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;

5. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

Срок на изпълнение: 14 дневен срок от датата на постъпване;

Такса: Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.

Срок на валидност: спрямо срока на действащото удостоверение;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр. Харманли ул. "Петко Каравелов" № 4

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

 

22. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз.

Правно основание: чл. 24а от Закона за Автомобилните превози, чл..24 ал.1 от Наредба №34/99г.за таксиметров превоз на пътници

Необходими документи: 

1. Заявление по образец;

2. Удостоверение за регистрация;

3. Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;

4. Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;

5. Копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил";

6. Удостоверения от съответните компетентни органи, че превозвачът няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; когато превозвачът е със седалище в Република България, липсата на задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, се установява служебно.

7. Представяне на документ за платен данък върху таксиметров превоз на пътници от Дирекция Местни данъци и такси при Община Харманли за съответната година при получаване на разрешителното за таксиметров превоз.

8. Приходна квитанция за платена такса за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.

Срок на изпълнение: 14 дневен срок от датата на постъпване;

Такса: 20лв.                                                      

Срок на валидност: до края на съответната календарна година;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр. Харманли ул. "Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

23. Издаване на разрешение за ненормирано работно време.

Правно основание:   чл.16б от Закон за защита от шума в околната среда, чл.7 от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Харманли

Необходими документи: 

 1.Заявление по образец към  което се прилага „Становище от РЗИ – Хасково“

Срок на изпълнение: 14 дневен срок от датата на постъпване;

Такса: безплатно

Срок на валидност: до края на съответната календарна година;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр. Харманли ул. "Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

24.За закупуване на общинско жилище

Правно основание: ЗОС, Наредба №7 за определяне реда и условията за разпореждане и контрол на общинските жилища на ОбС-Харманли.

Необходими документи: 

 • Искане по образец
 • Заверено пълномощно(в случаите на искане от друго лице) 
 • Копие от настанителна заповед  
 • Декларация за семейно и имотно състояние

Срок на изпълнение: До провеждане на заседание на ОбС – Харманли.

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

Декларация за семейно и имотно състояние

 

25. За ползване под наем на общинско жилище

Правно основание: ЗОС, Наредба №7 за определяне реда и условията за разпореждане и контрол на общинските жилища на ОбС-Харманли.

 Необходими документи: 

 • Искане по образец
 • Декларация за семейно и имотно състояние

 

Срок на изпълнение: 

Такса: безплатно

Срок на валидност:

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец и декларация

Приложение към искане по образец

 

26. Заявление за разпределение на пасища, мери и ливади

Правно основание:  чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ

 Необходими документи: 

 • Заявление (по образец)

Срок на изпълнение: Съгласно разпоредбите в ЗСПЗЗ;

Такса: безплатно

Срок на валидност: Съгласно разпоредбите в ЗСПЗЗ;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр. Харманли ул. "Петко Каравелов" № 4

Заявление по образец

 

27.Искане за отдаване на земи от ОПФ под наем или аренда чрез търг с изключение на пасища, мери и ливади

Правно основание: 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, НАРЕДБА №2 за УПРОИ и НАРЕДБА №12 за СУРЗОПФ на Общински съвет Харманли.

Необходими документи: 

 • Искане по образец

Такса: безплатно

Срок на валидност: Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

28. Искане за отдаване на земи от ОПФ под наем или аренда на лозя и трайни насаждения.

Правно основание: 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, НАРЕДБА №2 за УПРОИ и НАРЕДБА №12 СУРЗОПФ на Общински съвет Харманли.

Необходими документи: 

 • Искане по образец

 Такса: безплатно

Срок на валидност: Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр. Харманли ул. "Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

29.Заявление за изплащане на „бели петна“

Попълва се при изплащане на суми от средно годишно рентно плащане за т. н. „бели петна“ за стопанската 2014/2015г. в землището на гр. Харманли.

Правно основание: чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

Необходими документи: 

 • Заявление по образец ФЛ (Приложение № 1);
 • Заявление по образец за ЮЛ (Приложение № 2);
 • Декларация

Срок на изпълнение: 14 дни

Такса: безплатно

Срок на валидност: Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр. Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявления по образци

 

30. Икане за предоставяне на земеделски земи и полски пътища

Правно основание: чл. 37в, ал.10 и ал. 16 от ЗСПЗЗ

Необходими документи: 

 • Искане по образец

Срок на изпълнение: Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ;

Такса: безплатно

Срок на валидност: Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр. Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане по образец

 

Файлове:

Заявление за издаване на удостоверение по чл.62 ал_.4 от ЗОС_.doc Заявление за издаване на удостоверение по чл.62 ал_.4 от ЗОС_.doc

Заявление за деактуване на общински имот.doc Заявление за деактуване на общински имот.doc

Искане за копие от документ.doc Искане за копие от документ.doc

Заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка на имот.doc Заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка на имот.doc

Продажба на земя - общинска собственост по реда на чл.35 ал_.3 от ЗОС_.doc Продажба на земя - общинска собственост по реда на чл.35 ал_.3 от ЗОС_.doc

Искане за насрочване на търг за отдаване под наем или продажба.doc Искане за насрочване на търг за отдаване под наем или продажба.doc

Искане за прекратяване договор за наем.doc Искане за прекратяване договор за наем.doc

Искане за учредяване право на строеж върху имот - общинска собственост.doc Искане за учредяване право на строеж върху имот - общинска собственост.doc

Учредяване право на пристр. и надстр_. на сграда, построена върху имот - общ_. собственост_.doc Учредяване право на пристр. и надстр_. на сграда, построена върху имот - общ_. собственост_.doc

Искане за връщане на депозит.doc Искане за връщане на депозит.doc

Искане за връщане на гаранция.doc Искане за връщане на гаранция.doc

Заявление за разрешително за водовземане и водоползване, чрез играж. нови сис_. и съор_._.docx Заявление за разрешително за водовземане и водоползване, чрез играж. нови сис_. и съор_._.docx

Заявление за разрешително за водовземане, чрез изгр. системи и съоръжения_.docx Заявление за разрешително за водовземане, чрез изгр. системи и съоръжения_.docx

Заявление за разрешително за водовземане, свързано с други водни обекти.docx Заявление за разрешително за водовземане, свързано с други водни обекти.docx

Заявление за разрешително за ползване на воден обект.docx Заявление за разрешително за ползване на воден обект.docx

Заявление за разрешително за водовземане от минерална вода - ДС.docx Заявление за разрешително за водовземане от минерална вода - ДС.docx

Заявление за разрешително за водовземане от минерална вода - ОС.docx Заявление за разрешително за водовземане от минерална вода - ОС.docx

Заявление за изменение или продължаване на разрешително по ЗВ.docx Заявление за изменение или продължаване на разрешително по ЗВ.docx

Заявление за прекратяване на съсобственост.doc Заявление за прекратяване на съсобственост.doc

Заявление такси.docx Заявление такси.docx

Необходими документи.zip Необходими документи.zip

Ненормирано работно време.docx Ненормирано работно време.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -за картотекиране.docx ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -за картотекиране.docx

Искане за закупуване на общинско жилище.doc Искане за закупуване на общинско жилище.doc

Искане за ползване под наем на общински жилище и делрация към него.doc Искане за ползване под наем на общински жилище и делрация към него.doc

Декларация за семейно и имотно състояние.doc Декларация за семейно и имотно състояние.doc

Искане чл.37в,ал_.10 и ал_.16 от ЗСПЗЗ_.doc Искане чл.37в,ал_.10 и ал_.16 от ЗСПЗЗ_.doc

Искане за бели петна.zip Искане за бели петна.zip

Необходими документ пасища, мери и ливади.zip Необходими документ пасища, мери и ливади.zip

Заявление за настъпили промени в тур.обект_.docx Заявление за настъпили промени в тур.обект_.docx