Екоресурс ХарманлиОбщинско дружество ”Екоресурс - Харманли” ЕООД, създадено с решение 650/17.02.2015г на Общински съвет Харманли, с предмет на дейност изкупуване, събиране, сортиране, третиране, използване и продажба на всички видове отпадъци от опаковки, отпадъци от системите за разделно събиране с контейнерите, от количествата отпадъци отделени от сепарирането на смесени битови отпадъци на регионално депо Харманли, представлявано от управител Даниела Вълчева Борисова.

Едноличния собственик на капитала на дружеството е Община Харманли, съгласно решението на Общински съвет Харманли.

“Екоресурс Харманли” ЕООД организира дейностите по изпълнението на правилно сортиране на отпадъците, постъпващи на сепариращата инсталация на регионално депо Харманли, в.т.ч, транспортирането и предаването на отделените отпадъци за последващо рециклиране,оползотворяване, и координира, периодично обучава и и извършва организиране на работата на персонала на сепaриращата инсталация на регионално депо за неопасни отпадъци гр.Харманли.

Посетете официалният сайт на Екоресурс Харманли за повече информация.

www.ecoresurs.bg