Екоресурс Харманли„Екоресурс Харманли” ЕООД е търговско дружество със 100% общинска собственост. Дружеството е с предмет на дейност: управление, организиране, събиране, сортиране, третиране, приемане и предаване за последващо рециклиране и оползотворяване на всички видове отпадъци от опаковки, отпадъци от системите за разделно събиране, от количествата отпадъци отделени от сепарирането на смесени битови отпадъци на регионално депо Харманли.

Oбщинско дружество ”Екоресурс -Харманли” ЕООД, създадено с решение 650/17.02.2015 г на Общински съвет Харманли, представлявано от управителя - Даниела Борисова.

Oсновните дейности на общинско дружество "Екоресурс Харманли" ЕООД са:

1.Третиране на отпадъците в това число  приемане на смесени битови отпадъци с код  от група 20 01 03, 15 01 06 и др., отпадъци от опаковки, обработване, сортиране, балиране и предаване на рециклируемите отпадъци за последващо рециклиране, отделяне на RDF за оползотворяване, съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 285-Н2-/2018 год. на “Регионално депо за неопасни отпадъци” на общините Харманли, Свиленград, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Маджарово.

            2.Депониране, обработване, обезвреждане и уплътняване на смесени битови отпадъци на РДНО Харманли.

            3.Извършване на дейностите  по организация, обслужване, управление и експлоатация, на два броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци и предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч събирането на опасни отпадъци от бита, отпадъци от метал, стъкло, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, /ютии, ел.отоплителни печки, компютри, вентилаторни печки, телефонни апарати, сешоари и др./, опасни отпадъци от бита /опаковки от почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок, стари термометри и др./, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни отпадъци и др.  с цел да се сведе до минимум количеството рециклируеми отпадъци, които се изхвърлят с общия поток отпадъци и намаляване на депонираните отпадъци, увеличаване на капацитета и експлоатацията на депото, отделянето на рециклируеми компоненти и намаляване на разходите и дължимите отчисления за депониране на община Харманли, в съответствие с  екологичното законодателство.

4.Производство на компост/ биотор/ от разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци от община Харманли, организация на дейността по разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци и производствоto на компост, осъществяване на други дейности, необходими за изпълнението на процеса по компостиране.                      

www.ecoresurs.bg