Център за обществена подкрепа

тел: 0373/9 10 76 и e-mail: cop.harmanli@abv.bg.

Центърът за обществена подкрепа е създаден с решение на Общински съвет.Официално е открит на 04.06.2014г. лично от зам.министъра на социалната политика Лазар Лазаров . Центърът за обществена подкрепа се намира в западната част на града.Изцяло обновената сграда е разположена в живописен парк,който създава спокойствие и мотивация за работа,както на специалистите работещи в него,така и на потребителите които го посещават.

Първите потребители на ЦОП са от средата на месец юни.Той е с капацитет 30 работещи случая.От социалните услуги на ЦОП могат да се възползват деца в риск до 18 годишна възраст:

-         Жертва на злоупотреба,насилие,експлоатация или всяко друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

-         За които има опасност от увреждане на тяхното физическо ,психическо ,нравствено,интелектуално и социално развитие;
-         Деца с увреждане;
-         Необхванати от образователната система,в риск от отпадане или отпаднали от училище;
и техните семейства.
-         Деца от 0 до18 години и техните семейства към които са насочени дейности от първична превенция;
-         Бременни жени,родители/законни представители на дете в риск,за които ОЗД/Д’’СП’’ е преценил,че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
-         Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
-         Кандидати за или вечеодобрени осиновители;
Центърът за обществена подкрепа предлага психологическо и социално консултиране.В него работят двама психолози , един социален работник,управител и счетоводител.
Първостепенна задача на специалистите е осигуряване на сигурна и спокойна среда на потребителите,както и спазване на пълна конфиденциалност по случаите.
Насочването към ползване на услуги в ЦОП на целевите групи става чрез:
-         Отдел”Закрила на детето”(ОЗД) в Дирекция „Социално подпомагане”(Д”СП”).
-         Други институции и организации,като:специализирани институции за деца,Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН),Детска педагогическа стая,училища,детскиградини и др.
-         Сомозаявили се клиенти,коитопо собствена преценка са се насочили към ЦОП.

В ЦОП потребителите ще намерят добри прифесионалисти,които с готовност ще помагат и ще направят най-доброто за своите потребители.