Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа (ЦОП) е открит на 04.06.2014 г. Намира се в западната част на града в живописен парк и има възможност за провеждане на индивидуални и групови сесии на открито и в специализирана среда, в добре обзаведени и оборудвани кабинети. В ЦОП работят социален работник, двама психолози, сътрудник социални дейности и счетоводител. Центърът се ръководи от директор социални услуги в общността.

В Център за обществена подкрепа се обслужват 30 деца и/или техните семейства. Предлагат се услуги и се извършват дейности по „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия“ и „Обучение в придобиване на умения“

По своята същност социалната услуга „Информиране и консултиране“ е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им. Предоставя се на деца до 18 години (или до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 години) и/или техните семейства.

По своята същност „Застъпничеството„ е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. . Предоставя се на деца до 18 години (или до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 години) и/или техните семейства.

По своята същност „Посредничество“ е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности. Предоставя се на деца до 18 години (или до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 години) и/или техните семейства.

По своята същност „Терапия“ е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване. Предоставя се на деца до 18 години (или до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 години).

По своята същност социалната услуга „Обучение за придобиване на умения“ е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството. Предоставя се на деца до 18 години (или до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 години) и/или техните семейства, приемни родители, кандидати за приемни родители и за кандидат-осиновители.

Социалните услуги в Център за обществена подкрепа се ползват след насочване от Дирекция социално подпомагане, Харманли с направление за деца в риск, или след издаване на Предварителна оценка на потребностите по заявление на родителите в Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес.

Към всяко дете, родител или член на семейство се подхожда индивидуално, с висок професионализъм и специално внимание.

 

Адрес: гр. Харманли, кв. „Дружба“ 7А

Телефони за връзка:

Специалисти: 0373 9 10 76

Директор: 0888 20 80 27

e-mail: cop@harmanli.bg