Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания

Центърът за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип разкрита през 2014 година по проект „BG051PO001-5.2.12-0021-С0001“, „Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в гр. Харманли“ по Схема: BG051PO001-5.2.12. „Разкриване на социални услуги в общността“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Заповед № 572/12.05.2014 г. на Кмета на Община Харманли считано от 09.06.2014 г. се разкрива социалната услуга Центъра за настаняване от семеен тип, по Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12.

Заповед РД01-403/17.02.2015 г. от Изпълнителния директор на АСП, Центърът за настаняване от семеен тип се променя на Център от семеен тип за деца и младежи с увреждания считано от 01.04.2015 г.

Считано от 01.04.2018 г. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания се преименува в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с Решение на ОбС Харманли № 469/28.02.2018 г.

Кметът на общината е доставчик на услугата „резидентна грижа“, финансирането е държавно делегирана дейност .

В Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания се предоставя услугата „Резидентна грижа“.

По своята същност „Резидентна грижа“ е дейност за осигуряване на място за настаняване  на деца с трайни увреждания и в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата.

Капацитетът на центъра е 14 потребители.

В Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Харманли, при прекрасни условия за живот и развитие живеят потребители с различни по вид и степен увреждания. Предлага се индивидуализирана грижа в зависимост от възможностите и способностите на всеки един от настанените. Момчетата и момичетата участват при вземане на решения относно организацията на ежедневните дейности и при необходимост се подпомагат при изпълнението им. Задоволяват се пълноценно здравните и образователните потребности на потребителите. В седемте спални са настанени по двама, като за всеки има осигурено лично пространство и лични вещи. В уютните дневни, обзаведени с телевизори и подходящи мебели има възможност за общуване, игри и  други интересни занимания. В просторен хол с трапезария настанените се хранят, посрещат своите гости, празнуват личните и официални празници. В обособения кухненски кът вземат активно участие в приготвянето на храна по предварително избрано от самите тях меню.

В Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Харманли, работят специалисти с дълъг опит и високи компетенции – социален работник, медицинска сестра, девет детегледачи и хигиенист. ЦНСТДУ се ръководи от директор социални услуги в общността. В своята дейност работещите в ЦНСТДУ са подкрепяни чрез обучения и супервизии.

Настаняването в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Харманли става от Дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес на желаещите.

 

Адрес: гр. Харманли, ул. „Съборна“ 2 Б

Телефони за връзка:

Специалисти: 0885308180

Директор: 0888 20 80 27

e-mail: cnst.harmanli@abv.bg