Технически услуги за граждани и фирми

1.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Правни основания

 • чл.134-136 от Закона за устройство на територията;
 • чл.21 и чл.44 от Закона за местно самоуправление и местна администрация;

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Проект в 3 екземпляра;
 • Списък с адресите на заинтерисованите лица;
 • Докумет за платена такса;

Срок на изпълнение: Не е фиксиран. Зависи от процедурите по обявяване  и обжалване, ако има такова;

Такса: Фиксирана цена в зависимост от броя на имотите предмет на плана: за един имот 150 лв., за всеки следващ - 75 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4

Искане

 

2.ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА

 • за нотариус /само за селата/;
 • за линеен обект;
 • с виза за проектиране / с указан начин на застрояване/

Правни основания

 • чл.140 и 131 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Докумет за платена такса;
 • Удостоверение за наследници(при починал собственик);
 • Документ от кметството(при липса на информация за собственика по разписен лист);

Срок на изпълнение: 7дни

Такса: Фиксирана цена : за нотариус - 15 лв.; за линеен обект - 20 лв.; за скица с виза/за проектиране/- 20 лв..

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4

Искане за скица-виза-фирма

Искане за издаване на скица,виза за проучване и проектиране за парцел

 

3.ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И  НИВО НА СТРОЕЖ.

Правни основания

 • чл.157 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Разрешение за строеж;
 • Докумет за платена такса;
 • Договор за строителство на обект;

Срок на изпълнение: 7дни

Такса: Фиксирана цена  30 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4

Искане за присъсътвие на служител за определяне на строителна лини, ниво

 

4.ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА И УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА.

Правни основания

 • чл.159 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Искане за проверка и установяване съотвествието на строежа с одобрените инвестиционни проекти (свободен текст);

Срок на изпълнение: 7дни

Такса: Няма

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

 

5.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО.

Правни основания

 •  Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Искане за издаване на удостоверение по факти и обстоятелства по ТСУ;
 • Документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Други документи доказващи цитираните факти;
 • Документ за платена такса

Срок на изпълнение: 7дни

Такса: 20 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане за издаване на удостоверение по факти и обстоятелства по ТСУ

 

6.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ /ПАВИЛИОНИ, КАБИНИ, МАСИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ПО чл.56 ОТ ЗУТ/

Правни основания

 • чл.56 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Предходно временно разрешително (при молби за удължаване на срока на разрешението);
 • Документ за собственост на имота (за имоти собственост на физически лица);
 • Проекти за Рекламно - информационни елементи, съгласувани от ЕСУТ;
 • Договор за наем;
 • Други
 • Документ за платена такса;

Срок на изпълнение: 14 дни;

Такса: 20 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане за разрешение за поставяне по чл.55, 56, 57 отЗУТ

 

7.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ В ТЯХ (БЕЗ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ).

Правни основания

 • чл.147 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Документ за собственост /Учредено право на строеж, право да се строи в чужд имот;
 • Становище на инженер – конструктор, съгласно чл.147, ал.2  от ЗУТ;
 • Подробно описание на всички видове СМР, които ще се изпълняват – свободен текст;
 • Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини, за строежи по чл. 147, ал.1 ЗУТ /съгл.чл.153/1/ЗУТ/.

Срок на изпълнение: 7 дни;

Такса: 15 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Заявление за издаване на разрешение за строеж, за строежи по чл.147 от ЗУТ без одобрени проекти

 

8.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ В ТЯХ ( С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ).

Правни основания

 • чл.148 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;
 • Виза за проектиране / в случаите, в които е задължителна/;
 • Три копия от инвестиционен проект;
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС / в случаите в които се изисква ОВОС/;
 • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответно лице по чл. 142, ал.6 от ЗУТ/ Не се изисква за строежите от шеста категория/
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопастност/ ако строежа е първа или втора категория
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата структура;
 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/

Срок на изпълнение: 7 дни;

Такса: 15 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Заявление за разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ

 

9.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ ЗА СТРОЕЖИ НА ОСНОВАНИЕ по § 16  от ЗУТ.

Правни основания

 • § 16  от ПР на Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Копие от нотариален акт;
 • Скица на урегулира имот;
 • Декларация от собственика, в която се посочва вида на сградата, годината на построяване и предназначението;
 • Копия от одобрен проект, разрешение за строеж и протокол за дадена линия(ако има такива)

Срок на изпълнение: 30 дни;

Такса: 80 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане  за изадване на удостоверение за търпимост по параграф 16, ал.1 от ЗУТ и декларация към него

 

10.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ ЗА СТРОЕЖИ НА ОСНОВАНИЕ по  § 127 от ЗУТ.

Правни основания

 • § 127  от ПР на Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Копие от нотариален акт;
 • Скица на урегулира имот;
 • Декларация от собственика, в която се посочва вида на сградата, годината на построяване и предназначението;
 • Копия от одобрен проект, разрешение за строеж и протокол за дадена линия(ако има такива)

Срок на изпълнение: 30 дни;

Такса: 80 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане  за изадване на удостоверение за търпимост по параграф 127, ал.1 от ЗУТ и декларация към него

 

11.ОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП. 

Правни основания

 • чл.135 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Документ за собственост на всички заинтересовани лица;
 • Скица – предложение за изменение на действащ ПУП;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи/ когато изменението е по чл.17, ал.2, т.2 и т.3 и чл.15, ал.3 от ЗУТ
 • Писмено описание на искането, ако няма приложена скица-предложение – свободен текст.

Срок на изпълнение: 30 дни;

Такса: 30 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане за издаване на заповед за разрешаване за изработване на проект за изменение на  ПУП по чл.135 от ЗУТ.

12.ОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП. 

Правни основания

 • чл.125 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Задание
 • Актуална скица
 • Документ за собственост

Срок на изпълнение: 30 дни;

Такса: 30 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане за издаване на заповед по чл.124а и чл.125 от ЗУТ за одобряване на заадание за изработване на ПУП и разрешение за изработване на ПУП.

 

13.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ.

Правни основания

 • чл.150  от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Мотивирано искане;
 • Документ за собственост на всички заинтересовани лица;
 • Скица за проектиране;
 • Задание за изработване на ПУП;
 • Скица – предложение за изменение на действащ ПУП;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи/когато изменението е по чл.17, ал.2, т.2 и т.3 и чл.15 от ЗУТ;
 • Писмено описание на искането, ако няма приложена скица-предложение – свободен текст;

Срок на изпълнение: 30 дни;

Такса: 39 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане за разрешаване на изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ.

 

14.ИЗАДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЪЕЖДАНЕ В ЕКСППЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОТ IV  КАТЕГОРИЯ.

 

Правни основания

 • чл.177,ал.3 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
 • Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността към който се прилагат:
 •  разрешение за строеж /акт за узаконяване/;
 •  протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите и проверките на достигнатите контролирани нива;
 • заверена заповедна книга;
 •  акт обр.14 за приемане на конструкцията;
 •  констативен акт по чл.176, ал.1 по ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
 •  документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 •  документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 • Други документи, изискващи по закона, съобразно спецификата на строежа.

Срок на изпълнение: 7 дни;

Такса

 • За производство и КОО - 0,50 лв./кв.м
 • За жилищно строителство - 0,30 лв./кв.м., но не по-малко от 200 лв.
 • За линейни обекти - 0,30 лв./л.м., но не по-малко от 300 лв. и не повече от 3000 лв. или 3% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 300 лв. и не повече от 3000 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане за регистриране на строеж четвърта категория

15.ИЗАДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЪЕЖДАНЕ В ЕКСППЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОТ V  КАТЕГОРИЯ.

 

Правни основания

 • чл.177,ал.3 от Закона за устройство на територията;

Необходими документи:

 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
 • Разрешение за строеж /акт за узаконяване/;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите и проверките на достигнатите контролирани нива;
 • Заверена заповедна книга;
 • Акт образец 14 за приемане на конструкцията;
 • Констативен акт по чл.176, ал.1 по ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
 • Документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 • Други документи, изискващи по закона, съобразно спецификата на строежа.

Срок на изпълнение: 7 дни;

Такса

 • За производство и КОО - 0,50 лв./кв.м
 • За жилищно строителство - 0,30 лв./кв.м., но не по-малко от 200 лв.
 • За линейни обекти - 0,30 лв./л.м., но не по-малко от 300 лв. и не повече от 3000 лв. или 3% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 300 лв. и не повече от 3000 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Искане за регистриране на строеж пета категория

 

16.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ ИЛИ ОТ ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА МАГНИТЕН НОСИТЕЛ.

 

Правни основания

 • § 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър;

Необходими документи:

 • Искане свободен текст или с устна заявка;

Срок на изпълнение: 7 дни;

Такса: 20 лв. на квартал

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

 

17.ЗАВЕРЯВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Правни основания

 • чл.175, ал.2 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

 • Екзекутивна документация – 2бр.:

Срок на изпълнение: 14 дни;

Такса:

 • До 50 кв. м  - 15 лв.;
 • От 51 до 500 кв.м. - 30 лв.;
 • Над 500 кв.м. - 100 лв.;
 • За линейни обекти - 0,20 лв. на линеен метър, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 3000 лв.

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 4.

Заявление за заверяване на екзекутивна документация по чл.175 от ЗУТ