Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот – частна общинска собственост

                                                                                                                       З А П О В Е Д

                                                                                                № 820

Харманли,30.09.2011г.

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №740/09.09.2011 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот – частна общинска собственост, аименно:

      1.УПИ І-264 , находящ се в кв.23 по планана с.Бисер, общ.Харманли,обл.Хасково, сплощ 754.00кв.м,актуван сАЧОС№2748/21.07.2011г. с първоначалнатръжна цена в размер на 4569.00/ четири хиляди петстотин шестдесет и девет/лева.

Спечелилият търга трябва да внесепреди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжнацена, 20% ДДС от облагаемата данъчна основа,2% от окончателната тръжна цена зарежийни разноски, 20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване наимущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

        Търгът да се проведе на 20.10.2011 г. от 16.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозитв размер на 10% от началната тръжна цена се внася приТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206или на касата на Община Харманли.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 20.10.2011 г.в деловодството.

Принепровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторентърг да се проведе на 15.11.2011 г.от 16.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срокза подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 15.11.2011 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Огледна имота се извършва всеки работен ден до деня на провежданена търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодствотоза сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразниекземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ

И.Д.Кмет на ОбщинаХарманли

 Съгласувано:

БорянаБанева

Н-котдел”ПНД”