Търг с явно наддаване за продажба на широколистна дървесина

ОБЯВА

На основание Заповед №581 /28.07.2011г.на Кмета на Община Харманли се организира търг с явно наддаване за продажба на маркирана широколистна дървесина  от  ОГФ  на територията на ДГС -  Хасково при следните условия:

Обект №

Отдел,подотдел

Дървесен вид

Количество дървесина

 

Начална цена без ДДС

Гаранция за участие в търга/без ДДС/

Стъпки при  явнонаддаване

Цена на тръжните документи с ДДС

2

  302-з; 302-и; 307-к; 338-ж

Зимен дъб

345 куб.м строителна дървесина и

5720 пр. куб.м дърва

148 736.89

7436.84

5% от началната тръжна цена или

7436.84

60 лв.

                 Оглед на насажденията може да се извършва всеки работен ден от датата на обявяването  от 8.00 до 16.00 часа до 16.08.2011ги до 23.08.2011г.за повторния търг, в присъствието на представител на ОП “ Горска компания” след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Тръжните документи се закупуват в Информационен център – Община Харманли всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в периода от датата на обявата  и до16.00 часа на 17.08. 2011г. За повторния търг до 16.00 часа на 24.08.2011г.  

Заявление за участие в търга - по образец  се подава  в Информационен център при Община Харманли всрок до 16.00ч. на 17.08.2011г., съответно до 16.00ч. на 24.08.2011г.

 Търгът ще се проведе  на 18.08.2011год. в Конферентната зала на Община Харманли  от 14.00часа.

 В случай на повторен търг, същият  ще се проведе на 25.08.2011год. от 14.00часа. на същото място и при същите условия.

За информация: тел.0373/ 8 4125 – Никола Павлов.