Търг с явно наддаване за продажба на иглолистна дървесина

ОБЯВА

На основание Заповед №580 /28.07.2011г.на Кмета на Община Харманли се организира търг с явно наддаване за продажба на маркирана иглолистна дървесина  от  ОГФ  на територията на ДГС -  Хасково при следните условия:

Обект №

Отдел,подотдел

Дървесен вид

Количество дървесина

в куб.м.

Начална цена без ДДС

Гаранция за участие в търга/без ДДС/

Стъпки при  явнонаддаване

Цена на тръжните документи с ДДС

1

 190-б;191-з; 191-п; 192-с; 192-у; 194-з; 194-к; 194-н; 194-р; 194-ф.

Чер бор

496

11111.72

555.59

5% от началната тръжна цена или

555.59

60 лв.

                 Оглед на насажденията може да се извършва всеки работен ден от датата на обявяването  от 8.00 до 16.00 часа до 17.08.2011г и до 24.08.2011г.за повторния търг, в присъствието на представител на ОП “ Горска компания” след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Тръжните документи се закупуват в Информационен център – Община Харманли всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в периода от датата на обявата  и до16.00 часа на 17.08. 2011г. За повторния търг до 16.00 часа на 24.08.2011г.  

Заявление за участие в търга - по образец  се подава  в Информационен център при Община Харманли в срок до 16.00ч. на 17.08.2011г., съответно до 16.00ч. на 24.08.2011г.

 Търгът ще се проведе  на 18.08.2011год. в Конферентната зала на Община Харманли  от 10.00часа.

 В случай на повторен търг, същият  ще се проведе на 25.08.2011год. от 10.00часа. на същото място и при същите условия.

За информация: тел.0373/ 8 4125 – Никола Павлов.