Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

 З А П О В Е Д

№599

Харманли, 01.08.2011г.

На основание чл.14ал.7  от ЗОС, чл.26, ал.1 и  чл.69ал.1 от Наредба N 2 за РУПРОИ на Общински съвет-Харманли

ОБЯВЯВАМ:

           Търг с явно наддаване за отдаванепод наем за срок от пет години на  следните имоти общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания:

    1.Земя  от 5 кв.м., представляваща част от поземлен имот  77181.11.14 по плана на гр.Харманли, находяща се ул.Баучер, гр.Харманли, обект №10, съгласно схема№2 от Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет Харманли. Началната  тръжна цена е 1200,00лв.  годишен наем, към която се дължи и ДДС.

     2.Земя  от 4 кв.м., представляваща част отпоземлен имот  77181.18.4 по плана нагр.Харманли, находяща се бул.България, гр.Харманли, обект №23, съгласно схема№6 от Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет Харманли. Началната  тръжна цена е 960,00лв.  годишен наем, към която се дължи и ДДС.

     3.Земя  от 5 кв.м., представляваща част от поземлен имот  77181.17.2 по плана на гр.Харманли, находяща се бул.Освободител, гр.Харманли, обект №26, съгласно схема №7 от Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет Харманли.Началната  тръжна цена е 1200,00 лв. годишен наем, към която се  дължи и ДДС.

       Търгът да се проведе на 24.08.2011г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ”МКБ Юнионбанк”АД клон Харманли по  IBAN BG45CBUN9 1953300023206или в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 24.08.11г. в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договорот спечелилият го, повторен търг да се проведе на 21.09.2011г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 21.09.2011г.

       Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30лв.Дължи се и ДДС.

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

              Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

                Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

      МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли