Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

З А П О В Е Д

№ 729
Харманли, 31.08.2011 г.

на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

       Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от пет години на следния общински имот:

      1. Помещение  от 45.00/четирдесет и пет/ кв.м, находящо се на ет.1/първи етаж/от четири етажна  масивна сграда с идентификатор 77181.11.37.1,находяща се на бул.”България”№4 по плана на гр.Харманли за нотариална кантора. Начална тръжна цена 2700.00/две хиляди иседемстотин/ лв.годишно. Дължи се и ДДС.

      Търгът да се проведена 20.09.2011 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

      Депозитв размер на 10% от началната тръжна цена се внася  при ТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206 или на касата на Община Харманли.

      Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 20.09.2011 г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 14.10.2011 г. от14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 14.10.2011 г.

     Утвърждавам тръжна документацияза участие,която  се закупува от касатана общината срещу 30 лв. Дължи се и ДДС. 
      Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

Боряна Банева

Н-к отдел ПНД