Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

З А П О В Е Д

№818

Харманли, 30.09.2011г.

На основание чл.14ал.7  от ЗОС, чл.20 и чл. 69ал.1 от Наредба N 2 за УПРОИ и Решение

 №741/08.09.2011г на Общински съвет-Харманли

ОБЯВЯВАМ:

           Търг с явно наддаване за отдаванепод наем засрок от пет години на  част от   имот   публична общинска собственост, аименно: 

          1.Сграда с идентификатор77181.17.14.6, застроена площ 15.00кв.м. на 1/един/етаж, представляваща част отимот  публична общинска собственост сидентификатор 77181.17.14, находяща се в двора на НУ ”Отец Паисий” гр.Харманли, ул.”Дялко Милковси”№19, актувана с АПОС№11/08.01.1998г., за търговия със закуски. Начална тръжна цена 1000.00 /хиляда/лева годишно. Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 20.10.2011г. от 14.00часа взалата на Община – Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена севнася приТБ”МКБ Юнионбанк”АД клон Харманли по  IBAN BG45CBUN9 1953300023206или в касата наОбщинаХарманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на20.10.2011г в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договорот спечелилият го, повторен търг да се проведе на 15.11.2011г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търге12.00часа на 15.11.2011г.

       Утвърдавам  тръжна документация заучастие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30.00лв.Дължи се и ДДС.

              Оглед на имота  се извършвавсеки работен ден до деня на провеждане на търга.

             Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

                Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

      Инж.ГЕНО ГЕНЕВ,

И.Д.Кмет на Община Харманли

Съгласувано:

БорянаБанева

Н-котдел”ПНД”