Търг с явно наддаване за отдаване под наем на повърхностни водни обекта

 З А П О В Е Д

    № 743

Харманли, 03.09.2011г.

На основание чл.14ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ.

ОБЯВЯВАМ:

 Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните повърхностни  водни обекта:

         1.Имот  публична общинска собственост, представляващ язовир в местността "Дядо Димовото герме" в землището на с.Надежден, имот с №000037, площ 2,766дка, АПОС №461/10.10.2000г., за срок до създаване на сдружения  за напояване, но не по-късноот пет години, с начална тръжна  цена от 70.00 лева, годишно, за водоползване. Дължи се  и ДДС.

          2.Имот  публична общинска собственост, представляващ водоем в местността "Безлемета " в землището на с.Славяново, имот с №000200, площ 108,019дка, АПОС № 367/11.08.2000г., за срок до създаване на сдружения  за напояване, но не по-късно от пет години, с  начална тръжна  цена от 2 700.00 лева, за водовземане. Дължи се  и ДДС.

      Търгът да се проведе на 21.09.2011г. от 15.00часа в залата на Община – Харманли.

      Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена севнася при ТБ”МКБ Юнион банк”АД клон Харманли по  IBAN BG45CBUN9 1953300023206или на касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на 21.09.2011г. в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договорот спечелилият го, повторен търг да се проведе на 17.10.2011г. от 15.00часа на същото място и при същите условия.

      Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 17.10.2011г.

      Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува срещу 30лв. на касата на община Харманли.Дължи се и ДДС.

           Оглед на язовирите  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

              Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

           Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

       

      МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

Боряна Банева –Н-к отдел ПНД