Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти за търговска дейност

З А П О В Е Д
№ 542
Харманли, 18.07.2011 г.

на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли
ОБЯВЯВАМ:

       Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от пет години на следните общински имоти за търговска дейност:

1.    Обект№1 самостоятелен обект с идентификатор 77181.10.5.1.6,  с площ 472,10 кв.м , намиращ се в сграда сидентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта ,одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АКгр.София, с начална  тръжна цена в размерна 22 660.80 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестдесет лева и 0.80ст. /годишно. Дължи се и ДДС;

2.    Обект№2 самостоятелен обект с идентификатор 77181.10.5.1.7,  с площ 210,00 кв.м , намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта ,одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АКгр.София, с начална  тръжна цена в размерна 10 080.00 /десет хиляди  и осемдесет/лева годишно. Дължи се и ДДС;

3.   Обект №3 самостоятелен обект с идентификатор 77181.10.5.1.8,  с площ 120,00 кв.м , намиращ се в сграда сидентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта ,одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АКгр.София, с начална  тръжна цена в размерна 5760.00 /пет хиляди седемстотин и шестдесет / лева годишно. Дължи се и ДДС;

      Търгът да се проведе на 09.08.2011 г. от14.00 часа в залата на Община – Харманли.

      Депозит в размер на10% от началната тръжна цена се внася  в касата на Общината. 

      Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 09.08.2011 г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведена 02.09.2011 г. от14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 02.09.2011 г.

      Утвърждавам тръжна документация заучастие,която  се закупува от касата наобщината срещу 30 лв. Дължи се и ДДС. 
      Оглед на имотите се извършва всекиработен ден до деня на провеждане на търга.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

     Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.   

   

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ

И.Д.Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

Боряна Банева –Н-к отдел ПНД