Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот

З А П О В Е Д

№ 569
Харманли, 26.07.2011 г.

на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли

ОБЯВЯВАМ:

       Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от пет години наследния общински имот:

      Част от поземлен имот 77181.13.41 поплана на гр.Харманли с площ 400 кв.м ведно с построените в него:

      -сграда с идентификатор77181.13.41.3-масивна едноетажна със застроена площ 384кв.м.

     -сграда с идентификатор 77181.13.41.4- едноетажнасъс застроена площ 5кв.м.

     -сграда с идентификатор77181.13.41.5-масивна едноетажна със застроена площ 31кв.м.

  за складова,ремонтна и гаражна дейност с начална тръжна цена 14 760.00/четиринадесет хиляди седемстотин и шестдесет/ лв.годишно. Дължи се и ДДС.

      Търгът да се проведена 16.08.2011 г. от 14.30 часа в залатана Община – Харманли.

        Депозит в размерна 10% от началната тръжна цена се внася  при ТБ “МКБ Юнион банк”АД клон Харманли по IBANBG45CBUN9 1953300023206 или на касата на Община Харманли.

      Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 16.08.2011 г. в деловодството.

      При непровеждане натърга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведена 13.09.2011 г. от 14.30 часа на същотомясто и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 13.09.2011 г.

      Утвърждавам тръжна документация заучастие,която  се закупува от касата на общината срещу 30 лв. Дължи се и ДДС. 
      Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       


ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ
И.Д.Кмет на Община Харманли