Търг с явно наддаване за общински имоти

З А П О В Е Д
№ 742
Харманли, 03.09.2011 г.

на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли
ОБЯВЯВАМ:

   Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от една година на следните общински имоти за склад:

1.    Обект№1 самостоятелен обект с идентификатор 77181.10.5.1.6,  с площ 472,10 кв.м , намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта ,одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с начална  тръжна цена в размерна 11 330.40 /единадесет хиляди триста и тридесет лева и 0.40ст. / годишно.Дължи се и ДДС;

2.    Обект№2 самостоятелен обект с идентификатор 77181.10.5.1.7,  с площ 210,00 кв.м , намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта ,одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АКгр.София, с начална  тръжна цена в размерна 5040.00 /пет хиляди  и четирдесет/лева годишно. Дължи се и ДДС;

3.   Обект №3 самостоятелен обект с идентификатор 77181.10.5.1.8,  с площ 120,00 кв.м , намиращ се в сграда с идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта ,одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АКгр.София, с начална  тръжна цена в размерна 2880.00 /две хиляди осемстотин и осемдесет / лева годишно. Дължи се и ДДС;

      Търгът да се проведена 21.09.2011 г. от14.00 часа в залата на Община – Харманли.

      Депозит в размер на10% от началната тръжна цена се внася  при ТБ”МКБ Юнионбанк”АД клон Харманлипо  IBAN BG45CBUN9 1953300023206или  на касата на Община Харманли. 

      Заявки за участие сеприемат до 12.00 ч. на 21.09.2011г. в деловодството.

      При непровеждане натърга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведена 17.10.2011 г. от14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване надокументи за повторния търг 12.00 часа на 17.10.2011 г.

      Утвърждавам тръжна документация заучастие,която  се закупува от касата наобщината срещу 30 лв. Дължи се и ДДС. 
      Оглед на имотите се извършва всекиработен ден до деня на провеждане на търга.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразниекземпляра.   

   

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

БорянаБанева –Н-к отдел ПНД