Система за определяне на резултатите, от конкурсната процедура за длъжността „главен вътрешен одитор“ в звено“Вътрешен одит“ при общинска администрация-Харманли:

Съгласно разпоредбите на Раздел VII – Начини за провеждане на конкурса от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия  реши следното:

Конкурсната комисия изготви тест, който включва въпроси, свързани с професионалната област на вътрешния одитор и относно дейността и функционирането на общинската администрация.

За решаването на теста, комисията ще осигури листове, подпечатани с печата на общинска администрация-Харманли. Писмените работи се поставят в плик – голям формат, а в плик малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име.

Конкурсната комисия изготви три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява на всички кандидати.

Тестът съдържа 20 /двадесет/ въпроса. Кандидатите следва да оградят верния отговор. За всеки верен отговор получават по една точка. Резултатът от теста се умножава с коефициент 3 /три/. Максималният брой точки, който всеки кандидат може да получи е 60 /шестдесет/точки. Тестът се счита за успешно издържан, в случай, че са получени минимум 45 /четиридесет и пет/ точки.

Продължителността за решаване на теста е 40 /четиридесет/ минути.

Кандидатите, които са постигнали резултат най-минималния, се уведомяват чрез писмено съобщение за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

При провеждане на интервюто, комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 4 /четири/. Максималният брой точки, който всеки кандидат може да получи след проведеното интервю е 100 /сто/ точки. Счита се, че кандидатът е издържал успешно интервюто, в случай, че получи минимум 80 /осемдесет/ точки.

По време на интервюто всеки член на комисията оценява представянето на всеки кандидат по определените компетентности въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.