Публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост