Провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности за ДГ "Пролет"

О Б Я В А

НА ДГ“ПРОЛЕТ“-ХАРМАНЛИ

за провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности

 

На основание чл.6 от Наредба№27 на ОбС -Харманли за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градина на територията на община Харманли, приета с Решение №571 – Протокол №41/31.10.2018г. на ОбС –Харманли и Протокол №2/14.10.2022г. от заседание на ПС,  ДГ“Пролет“  обявява  процедура за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности, както следва:

1.английски език

2.народни танци

 

1.Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите.

(2) Заявление за участие.

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК,  участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник,  който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството.

(4) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.

(6) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената ДОД - до 5 на брой. Изискването не се прилага за ново регистрирани фирми.

(7) Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(8) Оферти:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина.

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - дипломи, удостоверения, сертификати и др."

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.

г) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.

д) Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

 

2.Критерии за оценка на офертите:

(1) Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

а) за степен бакалавър - 5 т.

б) за степен магистър - 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

(2) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. „б" документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) при липса на професионален опит - 5 т.;

б) до 3 години - 10 т.;

в) над 3 години - 25 т.

(3) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език - максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка на програмата със съдържанието на образователното направление - 7 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 4 точки;

- при пълно съответствие - 7 точки;

б) Очакваните резултати в програмата са постижими за съответната възрастова група - 7 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 4 точки;

- при пълно съответствие - 7 точки;

в) Осигурени са учебни ресурси за осъществяване на обучението по програмата - 6 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 3 точки;

- при пълно съответствие - 6 точки.

(4) Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена________   х 20 =

                           Цената, предложена от съответния участник

ДОД - допълнителна образователна дейност

 

Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/3.06.2016 г. за предучилищното образование.

(5) Социална отговорност /деца, ползващи безплатно обучение/ - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- дете с двама починали родители - 4 т.;

- дете с един починал родител - 3 т.;

- дете на ресурсно подпомагане - 3 т.;

 

 

3.Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детската градина.

(2) В комисията участват представители на детската градина, служител от общинска администрация, на Обществения съвет, на Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената ДОД. Всички документи, които се намират в плик „А" и в плик „Б" се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от управителя на фирмата-кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детската градина.

(4) Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.

(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на общината и се поставя на видно място в сградите на общината и детската градина.

(6) Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детската градина.

4.Необходимите документи  за участие в откритата процедура за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности, сложени в запечатан плик, се подават в срок от 29.11.2022г. до  05.12.2022г. в дирекцията на ДГ“Пролет“ - Харманли,  ул. „Сакар планина“ № 11

5.Конкурсът ще се проведе в срок от 06.12.2022г. до 16.12.2022г. в сградата на ДГ“Пролет“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1      

 

 

                 ДОГОВОР

 

 

Днес ..............................  г. в гр. Харманли, на основание Заповед № .........................  за определяне на спечелилия конкурса кандидат се сключи настоящия договор за образователна услуга между:

1.         Детска градина ….……………, представлявана от ................................................ - директор,

наричана в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2.         Фирма/ФЛ......................................................

Регистрация ................................

Булстат №...................................

седалище и адрес на управление:.................................................................... , представляван/о от......................................................................................................... ,

наричан в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществи обучение на деца от детска градина ........................ по……………………….. /АЕ, танци или др./, съгласно писмено изявеното от техните родители желание.

Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществява/т по програма, съответстваща на възрастта на децата и по установен седмичен график, който се съгласува с директора на детската градина и е неразделна част от този договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните такси, които се заплащат от родителите на съответното дете за предоставената услуга, като индивидуалната такса е в размер на ……… лв. на дете на занимание, за реално присъствие.

Изпълнителят се задължава да превежда по банковата сметка на Възложителя.

Чл. 4. В срок до първо число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата, Изпълнителят представя на Възложителя списък, в който са отразени присъствията и отсъствията на децата и дължимите суми.

Чл. 5. Таксите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл. 6. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата, Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената сума по договора, с приложен списък на платените такси.

Чл. 7. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените такси.

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. Договорът се сключва за срок от .....................  г. до ..................  г. включително, но не повече от 3 /три/ учебни години.

Чл. 9. Заниманията се провеждат 2 /или 3/ пъти седмично по един учебен час - 30 минути /за английски език/ и до 40 минути /за останалите ДОД/ за група с не повече от 15 деца, по график - извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие.

Чл. 10. Заниманията се провеждат в сградата на детска градина ….........

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора.

Чл. 12. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.

Чл. 13. Възложителят се задължава да запознае изпълнителя с правилата за безопасност на обучение, съгласно действащия Правилник за дейността на детската градина.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта.

Чл. 15. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на децата по време на провеждането на заниманията, вземане и водене на децата от и до групите, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя.

Чл. 16. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга.

Чл. 17. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с познавателни книжки и учебни помагала.

Чл. 18. При неспазване на установения седмичен график по чл. 2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания.

Чл. 19. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на децата под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на детската градина.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:

(1)    с изтичане срока за извършване на услугата.

(2)    по взаимно съгласие на страните

(3)   при виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(4) по желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец.

 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.

Чл. 22. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните. изразено в писмена форма.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 .................................                    ............................................

 Директор на ДГ

 

...........................................

Счетоводител на ДГ