Провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности за ДГ Детски свят

ОБЯВА

НА ДГ „ДЕТСКИ СВЯТ“ – ГР. ХАРМАНЛИ

за провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности

 

На основание чл.6 от Наредба №27 на ОбС – Харманли за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Община Харманли, приета с решение №571 – Протокол №41/31.10.2018 г. на ОбС – Харманли и Протокол №2/13.11.2022 г. на ПС, ДГ „Детски свят“ обявява процедура за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности, както следва:

 1. Английски език
 2. Народни танци
 3. Народно пеене

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 1. Списък на документите
 2. Заявление за участие
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕК, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие от устава (устройствения правилник)) на дружеството.
 4. Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14 и чл.187,ал.1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства на настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
 5. Валидно свидетелство за съдимост.
 6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената ДОД – до 5 на брой. Изискването не се прилага за ново регистрирани фирми.
 7. Проект на договор (Приложение №1), в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
 8. Оферти:

а) списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина

б) документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД – дипломи, удостоверения, сертификати и др.

в) документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина – копия на трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ

г) програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език

д) индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД

 1. Критерии за оценка на офертите:

(1) Степен на квалификация на преподавателите на определената ДОД – максимален брой точки 25

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен „бакалавър“ – 5 т.

б) за степен „магистър“ – 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД (напр. ПКС, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени) – 15 т.

(2)  професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал.8,б. „б“ документи – максимален брой точки – 25

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) при липса на професионален опит – 5 т.

б) до 3 години – 10 т.

в) над 3 години – 25 т.

(3) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език – максимален брой точки – 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) ясно формулирани цели и определена връзка на програмата със съдържанието на образователното направление – 7 т.

- при несъответствие – 0 т.

- при непълно съответствие – 4 т.

- при пълно съответствие – 7 т.

б) очакваните резултати в програмата са постижими за съответната възрастова група – 7 точки

- при несъответствие – 0 т.

- при непълно съответствие – 4 т.

- при пълно съответствие – 7 т.

в) осигурени са учебни ресурси за осъществяване на обучението по програмата – 6 т.

- при несъответствие – 0 т.

- при непълно съответствие – 3 т.

- при пълно съответствие – 6 т.

(4) Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето – 20 т.

Броят точки се определя по следната формула:

 

                               Най-ниската предложена цена

Цена на ДОД=                                                                                      × 20 = ДОД

                              Цената, предложена от съотв. участник

Продължителността на заниманията по възрастови групи се определя съгласно изискванията на чл. 25 от  Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

(5) Социална отговорност (деца, ползващи безплатно обучение) – максимален брой точки 10

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • дете с двама починали родители – 4 т.
 • дете с 1 починал родител – 3 т.
 • дете на ресурсно подпомагане – 3 т.
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детската градина.
 2. В комисията участват представители на детската градина, на служител от общинска администрация, на Обществения съвет, на Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената ДОД. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама членове на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детската градина.
 4. Конкурсът се провежда и при една постъпила оферта.
 5. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на документи се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет страницата на детската градина, на сайта на Общината и се поставя на видно място в сградите на Общината и на детската градина.
 6. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал.5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детската градина.
 1. Необходимите документи за участие се подават в срок от 29.11.2022 г. до 02.12.2022 г. в дирекцията на ДГ „Детски свят“, гр. Харманли, ул. „Съборна“ №2
 2. Конкурсът ще се проведе в срок от 06.12.2022 г. до 16.12.2022 г.