Търгове и конкурси

Заповед за търг за продажба на имоти в с. Славяново

785

ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж,  актувани с АОС №1727/06.04.2006 год., а именно: 1.    УПИ ІІ, кв.71 по регулационния…

Конкурс за възлагане на превози по автобусни линии

885

Опис на пакетите и необходим брой автобуси: Пакет № І включващ автолинии: №1 Харманли - Хасково  (2 курса - М1),  №2 Харманли - Доситеево (4 курса - М1), №3 Харманли - София (2 курса - ІІ, ІІІ и В). Превозите се изпълняват ежедневно,…

Заповед №2030 /03.09.2008

794

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли и решение №123/30.04.2008 год. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинскасобственост, ведно с отстъпеното…

Заповед №1560/23.07.2008

810

№ 1560 от 23.07.2008 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.35 ал.1 от ЗОС , чл. 42 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет—Харманли и решение №123/30.04.2008 год. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти…

Заповед №1246/13.06.2008

818

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед…