Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти

770

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ З А П О В Е Д № 735 Харманли 09.09.2009 г. На основание   Наредба N 12 на ОбС Харманли за Стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общински съвет…

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните общински имоти

865

ЗАПОВЕД № 473 от 15.06.2009 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ на основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.26 ал.1 и чл. 69 от Наредба N 2 за РПУРОИ  на Общински съвет—Харманли ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок…

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж

759

ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена…

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти

815

О  Б  Щ  И  Н  А     Х  А  Р  М  А  Н  Л И З А П О В Е Д № 145 от 09.03.2009 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли и решение №123/30.04.2008…

Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти – частна общинска собственост

730

ПИ 77181.20.391, с площ 550 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 18 337 /осемнадесет хиляди триста тридесет и седем/ лева. Дължи се и ДДС; ПИ 77181.20.392, с площ 557 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 17 685 /седемнадесет хиляди…

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост

625

УПИ VІ, кв.16 по ПУП на с.Шишманово с площ 1269.00 кв.м., актуван с АОС №2104/12.01.2009 год. с първоначална тръжна цена в размер на 9987.00 /девет хиляди деветстотин осемдесет и седем/ лева. УПИ І-219, кв.26 по ПУП на с.Шишманово с площ 950.00 кв.м.,…

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти

709

Обект №5, представляващ агроаптека, с площ 38,5 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 41740 /четиридесет и една хиляди седемстотин и четиридесет / лева. Дължи се и ДДС; Обект №10, представляващ магазин за хранителни стоки, …

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти, заповед 2514

792

ПИ 77181.15.183, в м."Чортлене", гр.Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006 год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с площ 7206.00 кв.м; трайно предназначение: урбанизирана;…

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти, заповед 2513

820

УПИ ІІІ, кв.71 по регулационния план на с.Славяново с площ 600.00 кв.м., ведно с построената в него сграда масивна едноетажна /бивша кланица/, със застроена площ 65.00 кв.м. и отстъпеното право на стоеж върху терена, актувани с АЧОС…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти

795

Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти за срок от пет  години :      Общинска земя от 7 кв.м. в ПИ 77181.11.4, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково / до бившия универсален магазин /. Начална тръжна…

Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен имот

837

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на ОбС Харманли и във връзка с Решения №156 и 157 от 30.06.2008 год., приети с Протокол №10 на Общински съвет Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен…

Търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост

821

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.68, т.8  от Наредба N 2 на ОбС Харманли и във връзка с Решение №745/3107.2006 год. на Общински съвет Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост…