Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж

748

ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена…

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти

805

О  Б  Щ  И  Н  А     Х  А  Р  М  А  Н  Л И З А П О В Е Д № 145 от 09.03.2009 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли и решение №123/30.04.2008…

Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти – частна общинска собственост

721

ПИ 77181.20.391, с площ 550 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 18 337 /осемнадесет хиляди триста тридесет и седем/ лева. Дължи се и ДДС; ПИ 77181.20.392, с площ 557 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 17 685 /седемнадесет хиляди…

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост

616

УПИ VІ, кв.16 по ПУП на с.Шишманово с площ 1269.00 кв.м., актуван с АОС №2104/12.01.2009 год. с първоначална тръжна цена в размер на 9987.00 /девет хиляди деветстотин осемдесет и седем/ лева. УПИ І-219, кв.26 по ПУП на с.Шишманово с площ 950.00 кв.м.,…

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти

695

Обект №5, представляващ агроаптека, с площ 38,5 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 41740 /четиридесет и една хиляди седемстотин и четиридесет / лева. Дължи се и ДДС; Обект №10, представляващ магазин за хранителни стоки, …

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти, заповед 2514

781

ПИ 77181.15.183, в м."Чортлене", гр.Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006 год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с площ 7206.00 кв.м; трайно предназначение: урбанизирана;…

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти, заповед 2513

795

УПИ ІІІ, кв.71 по регулационния план на с.Славяново с площ 600.00 кв.м., ведно с построената в него сграда масивна едноетажна /бивша кланица/, със застроена площ 65.00 кв.м. и отстъпеното право на стоеж върху терена, актувани с АЧОС…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти

785

Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти за срок от пет  години :      Общинска земя от 7 кв.м. в ПИ 77181.11.4, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково / до бившия универсален магазин /. Начална тръжна…

Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен имот

828

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на ОбС Харманли и във връзка с Решения №156 и 157 от 30.06.2008 год., приети с Протокол №10 на Общински съвет Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен…

Търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост

811

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.68, т.8  от Наредба N 2 на ОбС Харманли и във връзка с Решение №745/3107.2006 год. на Общински съвет Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост…

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти

782

ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена…

Заповед за търг за продажба на имоти в с. Славяново

774

ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж,  актувани с АОС №1727/06.04.2006 год., а именно: 1.    УПИ ІІ, кв.71 по регулационния…