Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

262

З А П О В Е Д № РД-386 Харманли, 21.03.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение № 371/29.09.2021г. от Протокол №24/29.09.2021г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3(три) години

186

З А П О В Е Д   №РД-332 Харманли, 02.03.2023г.   На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

141

З А П О В Е Д   №РД-331 Харманли, 02.03.2023г.     На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Списък с крайно класиране на кандидатите за заемане на длъжността „медицински специалист“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

215

                                                      Въз основа на Протокол от 28.02.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-220/27.01.2023г. на кмета на Община Харманли за подбор…

Списък с крайно класиране на кандидатите за заемане на длъжността „домашен помощник“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

229

                                                               Въз основа на Протокол от 28.02.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-220/27.01.2023г. на кмета на Община…

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

264

З А П О В Е Д № РД-303 Харманли, 23.02.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №611/ 21.12.2022г. от Протокол №39/21.12.2022г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион)

214

З А П О В Е Д   №РД-241 Харманли, 03.02.2023г.   На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от седем години на язовири и водоеми

239

  З А П О В Е Д № РД-240 Харманли, 02.02.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.23 и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №573 /26.10.2022г. от Протокол №37/26.10.2022г.…

Община Харманли обявява прием на документи за кандидатстване за длъжностите „Домашен помощник“ – 14 щатни бройки и „Медицински специалист“ – 2 лица на непълно работно време

210

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансиран от…

Община Харманли обявява прием на документи за кандидат - потребители по проект „Грижа в дома в община Харманли”

185

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз,…

Списък с крайно класиране на кандидатите

332

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ                   Въз основа на Протокол от 30.01.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-174/18.01.2023г. на кмета на Община Харманли за подбор на кандидатите за заемане на длъжността…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД

289

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ    Харманли 6450, пл. Възраждане 1, тел. + 359 373 84132, факс: +359 373 82525, уебсайт: www.harmanli.bg, ел. поща: obs_harmanli@abv.bg     О Б Я В Л Е Н И Е   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА…