Търгове и конкурси

Списък на допуснат и недопуснати кандидати за ДЦ "Надежда"- гр. Харманли

219

            На основание Заповед № РД-699/28.07.2022г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…