Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години на следният обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

184

З А П О В Е Д № РД-22 Харманли, 11.01.2024 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 1, и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал. 1, и ал. 2 и във връзка с чл.63, ал.2, и ал.3 от Наредба № 2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли и в изпълнение на Решение…

Конкурс за длъжността СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

239

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-30/17.01.2024г. на кмета на Община Харманли,…

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

229

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител,  чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-31/17.01.2024г. на кмета на Община Харманли,…

Търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

270

  З А П О В Е Д № РД-1508 Харманли, 28.12.2023г.   На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.33, ал.1 и чл.39, ал.1 и  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли,…

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

287

З А П О В Е Д № РД-1393 Харманли, 27.11.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

131

З А П О В Е Д № РД-1392 Харманли, 27.11.2023г.     На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения  №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион)

168

З А П О В Е Д   №РД-1002 Харманли, 04.10.2023г.   На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

290

З А П О В Е Д № РД-970 Харманли,26.09.2023г.   На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.33, ал.1 и чл.39, ал.1 и  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

249

З А П О В Е Д № РД-969 Харманли,26.09.2023г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №739 от Протокол №48/28.08.2023г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:              …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 7(седем) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

194

                                                                                         З А П О В Е Д   № РД-907 Харманли, 07.09.2023г.    …

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

257

З А П О В Е Д № РД-897 Харманли,31.08.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №687/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г.…

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

205

З А П О В Е Д № РД-896 Харманли,31.08.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г.…