Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

187

З А П О В Е Д № РД- 1554/05.10.2020г. Харманли, 05.10.2020 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:                 Търг с явно наддаване за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

147

З А П О В Е Д № РД-1553/05.10.2020г. Харманли, 05.10.2020 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:                 Търг с явно наддаване за…

Списък с крайно класиране на кандидати за длъжности "Психолог " и "Рехабилитатор" в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

205

                Въз основа на Протокол от 24.09.2020г на комисия, назначена със Заповед № РД-1455/14.09.2020г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжности "Психолог " и "Рехабилитатор" в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

240

          На основание Заповед № РД-1455/14.09.2020г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр. Харманли

253

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0007-С01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и техните семейства в Дневен…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем.

302

З А П О В Е Д № РД-1350 Харманли, 17.08.2020 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №87/12.02.2020 г. на ОбС-Харманли,  …

Конкурс за длъжността директор на ДГ “Детски свят“- Харманли

488

На основание чл.89 и чл.91 от КТ, във връзка с чл.213, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед на кмета на Община Харманли  и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за…

Търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от една година

291

З А П О В Е Д № РД-1018 Харманли, 09.07.2020 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №87/12.02.2020 г. на ОбС-Харманли,  …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следният имот – публична общинска собственост, за извършване на стопанска дейност, свързана с изработване на възпоменателни паметници и плочи

207

З А П О В Е Д №РД-944 Харманли,  06.07.2020 г. На основание чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №162/24.06.2020 г./Протокол №10 на Общински съвет-Харманли   НАРЕЖДАМ:   Да се проведе публичен търг с явно…

Търг с явно наддаване, за продажба на следният нежилищен имот - частна общинска собственост

279

З А П О В Е Д № РД-943 Харманли, 06.07.2020 г.     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39 ал.1 и чл.63 ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОИ на Общински съвет – Харманли, решение №163/24.06.2020 г./Протокол №10 на Общински съвет - Харманли…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР "НАДЕЖДА"-ГР.ХАРМАНЛИ

309

Въз основа на Протокол от 25.06.2020г на комисия, назначена със Заповед № РД-646/17.06.2020г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР "НАДЕЖДА"-ГР.ХАРМАНЛИ

262

                Въз основа на Протокол от 23.06.2020г на комисия, назначена със Заповед № РД-613/15.06.2020г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация…