Търгове и конкурси

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0027 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

235

                                                                                               На основание Заповед № №РД-486/11.04.2023…

Откривам процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

133

З А П О В Е Д № РД- 485 Харманли, 11.04.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.23 и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №507 /25.05.2022г. от Протокол №33/25.05.2022г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от седем години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

208

      З А П О В Е Д № РД-440   Харманли, 04.04.2023г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №645 от Протокол №41/22.02.2023г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0027 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

373

          ОБЩИНА ХАРМАНЛИ            ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 412/29.03.2023 г. на кмета на община Харманли, относно утвърждаване на Процедура за подбор и наемане на персонал, необходим за изпълнение…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ХАРМАНЛИ” ЕООД

152

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ    Харманли 6450, пл. Възраждане 1, тел. + 359 373 84132, факс: +359 373 82525, уебсайт: www.harmanli.bg, ел. поща: obs_harmanli@abv.bg     О Б Я В Л Е Н И Е   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години, на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост

149

З А П О В Е Д № РД- 387 Харманли, 22.03.2023г.   На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25ал. и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОбИ, Решение ОбС Харманли №646, Протокол № 41/22.02.2023г.   ОБЯВЯВАМ:               Търг…

Търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

197

З А П О В Е Д № РД-386 Харманли, 21.03.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение № 371/29.09.2021г. от Протокол №24/29.09.2021г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3(три) години

125

З А П О В Е Д   №РД-332 Харманли, 02.03.2023г.   На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

102

З А П О В Е Д   №РД-331 Харманли, 02.03.2023г.     На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Списък с крайно класиране на кандидатите за заемане на длъжността „медицински специалист“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

163

                                                      Въз основа на Протокол от 28.02.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-220/27.01.2023г. на кмета на Община Харманли за подбор…

Списък с крайно класиране на кандидатите за заемане на длъжността „домашен помощник“ по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

168

                                                               Въз основа на Протокол от 28.02.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-220/27.01.2023г. на кмета на Община…

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

215

З А П О В Е Д № РД-303 Харманли, 23.02.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №611/ 21.12.2022г. от Протокол №39/21.12.2022г.…