Търгове и конкурси

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността началник на отдел "Икономика и общинска собственост"

197

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Обявявам СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ   до участие…

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността началник на отдел "Икономика и общинска собственост"

193

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Обявявам СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ   до участие в…

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ обявява едно свободно работно място за длъжността „ИТ специалист“

203

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Обявява едно свободно работно място за длъжността „ИТ специалист“, в отдел „Административно и информационно обслужване“ към дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

211

З А П О В Е Д № РД- 220 Харманли, 11.02.2021 г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №264 от Протокол №16/27.01.2021г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:                …

Tърг с явно наддаване, за продажба на следният нежилищен имот - частна общинска собственост

167

З А П О В Е Д № РД-219 Харманли, 11.02.2021 г.     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39 ал.1 и чл.63 ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОИ на Общински съвет – Харманли, решение № 266/27.01.2020 г./Протокол №16 на Общински съвет - Харманли…

Конкурс за длъжността началник на отдел „Икономика и общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“ при общинска администрация - Харманли

200

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, във връзка с  чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-211/10.02.2021г. на кмета на Община Харманли,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

171

З А П О В Е Д № РД-154 Харманли, 01.02.2021 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:               Търг с явно наддаване за отдаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следните обекти, представляващи част от имот - частна общинска собственост

230

    З А П О В Е Д № РД-1 Харманли, 04.01.2021 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:               Търг с явно наддаване за отдаване…

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността директор на ДГ “Детски свят“- Харманли

215

На основание чл. 89 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед на кмета на Община Харманли № РД-1655/11.11.2020 г. и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане…

Конкурс за длъжността главен архитект на Община Харманли

303

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № РД-1609/23.10.2020г на кмета на Община Харманли   ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността главен архитект на Община Харманли Място на работа: Общинска…

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

265

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-1608/23.10.2020г. на кмета на Община Харманли,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост

235

З А П О В Е Д № РД- 1572/13.10.2020г. Харманли, 13.10.2020 г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №205 от Протокол №12/30.09.2020г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:  …