Търгове и конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД

446

О Б Я В Л Е Н И Е   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД   В изпълнение на Решение № 694 от 31.05.2023г. на Общински…

Откривам процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

201

    Екз.№2 З А П О В Е Д № РД- 644 Харманли, 07.06.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.23 и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №507 /25.05.2022г. от…

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища както следва : Харманли, Лешниково, Черепово, Поляново, Доситеево, Шишманово

214

                                                                                                З А П О В Е Д № РД - 667 Харманли  16.06.2023…

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища както следва : Овчарово, Браница, Коларово

150

                                                                                               З А П О В Е Д № РД - 666 Харманли  16.06.2023…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

148

З А П О В Е Д                                                        Екз.№2   №РД- 652 Харманли,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион)

144

    Екз. №2 З А П О В Е Д № РД-635 Харманли, 06.06.2023г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №671/29.03.2023г., отразено в протокол №42 на Общински съвет – Харманли    …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион)

121

З А П О В Е Д   №РД-634 Харманли,06.06.2023г.   На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от седем години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

173

      З А П О В Е Д № РД- 633 Харманли,06.06.2023г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №645 от Протокол №41/22.02.2023г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:  …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

119

З А П О В Е Д   №РД-632 Харманли, 06.06.2023г.     На основание чл.44 ал2. от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №158/20.06.2012г.; №474/21.12.2013г.; №486/29.01.2014г.; №547/28.05.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на вендинг машина

143

З А П О В Е Д   №РД-631 Харманли,06.06.2023г.   На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.25 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №670/29.03.2023г. от Протокол №42 на Общински съвет-Харманли     ОБЯВЯВАМ:   Търг с явно наддаване за…