Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Дрипчево

74

       З А П О В Е Д       № РД - 563 Харманли  28.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ:…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Черепово

58

                                                                           З А П О В Е Д № РД - 562 Харманли  28.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с.Черепово

59

     З А П О В Е Д       № РД – 561 Харманли  28.05.2020г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ:…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

132

      З А П О В Е Д № РД-454 Харманли, 28.04.2020 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №87/12.02.2020 г. на ОбС- Харманли,…

Заповед РД-371 от 17.03.2020 г. на Кмета на Община Харманли за отмяна на Заповед РД-351 от 05.03.2020 г. за процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост.

152

З А П О В Е Д № РД-371 Харманли,17.03.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-I9 на територията на страната и…

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР “НАДЕЖДА” – ГР.ХАРМАНЛИ

1048

            На основание Заповед № РД-359/09.03.2020г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР "НАДЕЖДА"-ГР.ХАРМАНЛИ

1596

            Въз основа на Протокол от 06.03.2020г на комисия, назначена със Заповед № РД-315/24.02.2020г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

145

З А П О В Е Д № РД-351 Харманли, 05.03.2020 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №87/12.02.2020 г. на ОбС- Харманли,  …

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в Дневен център “Надежда” – гр.Харманли

1054

            На основание Заповед № РД-315/24.02.2020г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА“- ГР.ХАРМАНЛИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

268

БЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-1933/11.12.2019г на кмета на Община Харманли, относно утвърждаване Процедура за избор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Обявление за провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли за следните длъжности

1269

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-1933/11.12.2019г на кмета на Община Харманли, относно утвърждаване Процедура за избор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект

173

З А П О В Е Д   №РД-49 Харманли,  06.01.2020 г.     На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…