Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Преславец и с. Поляново

87

З А П О В Е Д № РД - 468 Харманли 29.05.2019 г.   На основание чл.14  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Коларово, с. Дрипчево, с.Рогозиново, с.Орешец и с.Доситеево

111

                                              З А П О В Е Д      № РД - 469 Харманли 29.05.2019 г.   На основание…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следният имот – частна общинска собственост, за осъществяване на търговска дейност

75

З А П О В Е Д   №РД-430 Харманли,  15.05.2019 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОбИ     НАРЕЖДАМ:   Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет стопански години на общински имот /лозе/

76

З А П О В Е Д № РД - 415 Харманли  14.05.2019г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС ,чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №656/24.04.2019г., Протокол № 47 от 24.04.2019г. на ОбС - …

Търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти - частна общинска собственост

699

З А П О В Е Д № РД-314 Харманли, 09.04.2019 г.     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39 ал.1 и чл.63 ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОИ на Общински съвет – Харманли, решение №648/27.03.2019г./Протокол №46 на Общински съвет - Харманли…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет стопански години на общински имот /лозе/-ОТМЕНЕН СЪС ЗАПОВЕД РД-342/16.04.2019 г.

631

З А П О В Е Д № РД – 315 Харманли  09.04.2019г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС ,чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №647/27.03.2019г., Протокол № 46 от 27.03.2019г. на ОбС…

Конкурс с предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина, транспортиране на добитата дървесина до франко адреси на клиенти и продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – собственост на Община Харманли

776

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот – общинска собственост, за осъществяване на търговска дейност.

794

З А П О В Е Д   №РД-260 Харманли,  15.03.2019 г.     На основание чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №626/27.02.2019 г. на Общински съвет-Харманли     НАРЕЖДАМ:   Да се проведе търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект, за осъществяване на търго

837

З А П О В Е Д   №РД-240 Харманли,  08.03.2019 г.     На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г;…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл. 56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл. архитект

882

З А П О В Е Д   №РД-187 Харманли, 11.02.2019 г.     На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г; 177/27.07.2016г.…

Конкурс с предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина, транспортиране на добитата дървесина до франко адреси на клиенти и продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – собственост на Община Харманли

957