Търгове и конкурси

Община Харманли обявява прием на документи за кандидат - потребители по проект „Грижа в дома в община Харманли”

84

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз,…

Списък с крайно класиране на кандидатите

192

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ                   Въз основа на Протокол от 30.01.2023г. на комисия, назначена със Заповед №РД-174/18.01.2023г. на кмета на Община Харманли за подбор на кандидатите за заемане на длъжността…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД

197

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ    Харманли 6450, пл. Възраждане 1, тел. + 359 373 84132, факс: +359 373 82525, уебсайт: www.harmanli.bg, ел. поща: obs_harmanli@abv.bg     О Б Я В Л Е Н И Е   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА…

ОБЯВЛЕНИЕ

355

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА                                                                                         …

Провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности за ДГ "Пролет"

129

О Б Я В А НА ДГ“ПРОЛЕТ“-ХАРМАНЛИ за провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности   На основание чл.6 от Наредба№27 на ОбС -Харманли за осъществяване на допълнителни образователни…

Провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности за ДГ "Ален мак"

100

О Б Я В А НА ДГ“АЛЕН МАК“ - ХАРМАНЛИ за провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности   На основание чл.6 от Наредба№27 на ОбС -Харманли за осъществяване на допълнителни…

Провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности за ДГ Детски свят

70

ОБЯВА НА ДГ „ДЕТСКИ СВЯТ“ – ГР. ХАРМАНЛИ за провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности   На основание чл.6 от Наредба №27 на ОбС – Харманли за осъществяване на…