Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване, за продажба на следните нежилищни имоти - частна общинска собственост

181

З А П О В Е Д № РД-540 Харманли, 17.05.2021г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решения № 309/ 310/ 311/28.04.2021г. от Протокол №19/28.04.2021г.…

Търг с явно наддаване, за продажба на следните нежилищни имоти - частна общинска собственост

204

З А П О В Е Д № РД-455 Харманли, 16.04.2021г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение № 296/31.03.2021г. и Решение №297/31.03.2021г.…

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността началник на отдел "Икономика и общинска собственост"

240

Обявление Относно: класиране на кандидатите от проведения конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Икономика и общинска собственост“ -  Община Харманли                   …

Класиране на кандидати за длъжност "ИТ специалист"

268

         Въз основа на Протокол от 17.03.2021г на комисията, назначена със Заповед № РД-297/10.03.2021г. на кмета на Община Харманли, за оценка и подбор на кандидатите за длъжността „ИТ специалист“ в отдел „Административно…

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИКОНОМИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ХАРМАНЛИ

209

    В изпълнение на разпоредбите на Раздел VII от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе следното решение, относно системата за определяне на…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ

223

          На основание Заповед № РД-297/10.03.2021г. на кмета на Община Харманли, комисията за оценка и подбор на кандидатите за длъжността „ИТ специалист“ в отдел „Административно и информационно…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

176

З А П О В Е Д № РД-282 Харманли, 08.03.2021 г.   На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г; 177/27.07.2016г.…

Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността началник на отдел „Икономика и общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“ при Община Харманли

181

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, информирам: ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за…