Търгове и конкурси

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ обявява едно свободно работно място за длъжността „ИТ специалист“

111

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Обявява едно свободно работно място за длъжността „ИТ специалист“, в отдел „Административно и информационно обслужване“ към дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

66

З А П О В Е Д № РД- 220 Харманли, 11.02.2021 г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №264 от Протокол №16/27.01.2021г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:                …

Tърг с явно наддаване, за продажба на следният нежилищен имот - частна общинска собственост

57

З А П О В Е Д № РД-219 Харманли, 11.02.2021 г.     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39 ал.1 и чл.63 ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОИ на Общински съвет – Харманли, решение № 266/27.01.2020 г./Протокол №16 на Общински съвет - Харманли…

Конкурс за длъжността началник на отдел „Икономика и общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“ при общинска администрация - Харманли

122

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, във връзка с  чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-211/10.02.2021г. на кмета на Община Харманли,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

100

З А П О В Е Д № РД-154 Харманли, 01.02.2021 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:               Търг с явно наддаване за отдаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следните обекти, представляващи част от имот - частна общинска собственост

152

    З А П О В Е Д № РД-1 Харманли, 04.01.2021 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:               Търг с явно наддаване за отдаване…

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността директор на ДГ “Детски свят“- Харманли

148

На основание чл. 89 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед на кмета на Община Харманли № РД-1655/11.11.2020 г. и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане…

Конкурс за длъжността главен архитект на Община Харманли

182

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № РД-1609/23.10.2020г на кмета на Община Харманли   ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността главен архитект на Община Харманли Място на работа: Общинска…

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

174

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-1608/23.10.2020г. на кмета на Община Харманли,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост

169

З А П О В Е Д № РД- 1572/13.10.2020г. Харманли, 13.10.2020 г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №205 от Протокол №12/30.09.2020г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:  …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

138

З А П О В Е Д № РД- 1554/05.10.2020г. Харманли, 05.10.2020 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:                 Търг с явно наддаване за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

107

З А П О В Е Д № РД-1553/05.10.2020г. Харманли, 05.10.2020 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:                 Търг с явно наддаване за…