Търгове и конкурси

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

92

З А П О В Е Д № РД-573 Харманли,18.05.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №687/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г.…

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

89

З А П О В Е Д № РД-572 Харманли,18.05.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на вендинг машина

72

З А П О В Е Д   №РД-554 Харманли, 09.05.2023г.   На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.25 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ   ОБЯВЯВАМ:   Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион)

92

         З А П О В Е Д                                                                                            № РД-537 Харманли,…

СПИСЪК С КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0027 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

177

                                                                                    ОБЩИНА ХАРМАНЛИ                      …

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0027 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

194

                                                                                               На основание Заповед № №РД-486/11.04.2023…

Откривам процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

99

З А П О В Е Д № РД- 485 Харманли, 11.04.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.23 и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №507 /25.05.2022г. от Протокол №33/25.05.2022г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от седем години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

170

      З А П О В Е Д № РД-440   Харманли, 04.04.2023г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №645 от Протокол №41/22.02.2023г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0027 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

335

          ОБЩИНА ХАРМАНЛИ            ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 412/29.03.2023 г. на кмета на община Харманли, относно утвърждаване на Процедура за подбор и наемане на персонал, необходим за изпълнение…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ХАРМАНЛИ” ЕООД

111

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ    Харманли 6450, пл. Възраждане 1, тел. + 359 373 84132, факс: +359 373 82525, уебсайт: www.harmanli.bg, ел. поща: obs_harmanli@abv.bg     О Б Я В Л Е Н И Е   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години, на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост

121

З А П О В Е Д № РД- 387 Харманли, 22.03.2023г.   На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25ал. и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОбИ, Решение ОбС Харманли №646, Протокол № 41/22.02.2023г.   ОБЯВЯВАМ:               Търг…