Търгове и конкурси

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост

41

З А П О В Е Д № РД-970 Харманли,26.09.2023г.   На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.33, ал.1 и чл.39, ал.1 и  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

33

З А П О В Е Д № РД-969 Харманли,26.09.2023г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №739 от Протокол №48/28.08.2023г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:              …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 7(седем) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

89

                                                                                         З А П О В Е Д   № РД-907 Харманли, 07.09.2023г.    …

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

126

З А П О В Е Д № РД-897 Харманли,31.08.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №687/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г.…

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

107

З А П О В Е Д № РД-896 Харманли,31.08.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №688/ 26.04.2023г. от Протокол №43/26.04.2023г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от следният имот - общинска собственост, ведно с поставената метална сглобяема конструкция(павилион)

82

З А П О В Е Д № РД-875 Харманли, 23.08.2023г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за УПРОбИ и Решение №671/29.03.2023г., отразено в протокол №42 на Общински съвет – Харманли     ОБЯВЯВАМ:    …

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД

316

О Б Я В Л Е Н И Е   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД   В изпълнение на Решение № 694 от 31.05.2023г. на Общински…

Откривам процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

139

    Екз.№2 З А П О В Е Д № РД- 644 Харманли, 07.06.2023г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.23 и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №507 /25.05.2022г. от…

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища както следва : Харманли, Лешниково, Черепово, Поляново, Доситеево, Шишманово

152

                                                                                                З А П О В Е Д № РД - 667 Харманли  16.06.2023…

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища както следва : Овчарово, Браница, Коларово

91

                                                                                               З А П О В Е Д № РД - 666 Харманли  16.06.2023…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години, на част от имот - общинска собственост, за поставяне на метална сглобяема конструкция(павилион)

99

З А П О В Е Д                                                        Екз.№2   №РД- 652 Харманли,…