Търгове и конкурси

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността директор на ДГ “Детски свят“- Харманли

57

На основание чл. 89 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед на кмета на Община Харманли № РД-1655/11.11.2020 г. и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане…

Конкурс за длъжността главен архитект на Община Харманли

86

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № РД-1609/23.10.2020г на кмета на Община Харманли   ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността главен архитект на Община Харманли Място на работа: Общинска…

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

84

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-1608/23.10.2020г. на кмета на Община Харманли,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост

89

З А П О В Е Д № РД- 1572/13.10.2020г. Харманли, 13.10.2020 г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №205 от Протокол №12/30.09.2020г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:  …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

81

З А П О В Е Д № РД- 1554/05.10.2020г. Харманли, 05.10.2020 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:                 Търг с явно наддаване за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

63

З А П О В Е Д № РД-1553/05.10.2020г. Харманли, 05.10.2020 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ     ОБЯВЯВАМ:                 Търг с явно наддаване за…

Списък с крайно класиране на кандидати за длъжности "Психолог " и "Рехабилитатор" в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

77

                Въз основа на Протокол от 24.09.2020г на комисия, назначена със Заповед № РД-1455/14.09.2020г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжности "Психолог " и "Рехабилитатор" в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

103

          На основание Заповед № РД-1455/14.09.2020г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр. Харманли

155

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0007-С01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и техните семейства в Дневен…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем.

164

З А П О В Е Д № РД-1350 Харманли, 17.08.2020 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №87/12.02.2020 г. на ОбС-Харманли,  …

Конкурс за длъжността директор на ДГ “Детски свят“- Харманли

315

На основание чл.89 и чл.91 от КТ, във връзка с чл.213, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед на кмета на Община Харманли  и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за…

Търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от една година

179

З А П О В Е Д № РД-1018 Харманли, 09.07.2020 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №87/12.02.2020 г. на ОбС-Харманли,  …