Търгове и конкурси

Система за определяне на резултатите, от конкурсната процедура за длъжността „главен вътрешен одитор“ в звено“Вътрешен одит“ при общинска администрация-Харманли:

46

Съгласно разпоредбите на Раздел VII – Начини за провеждане на конкурса от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия  реши следното: Конкурсната комисия…

И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“ при общинска администрация-Харманли

62

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол от първо заседание, конкурсната комисия информира допуснатите…

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ ПРАВНО-НОРМАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРМАНЛИ

132

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители   Обявявам:   С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ…

Иинформация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „главен вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит“ при общинска администрация-Харманли

123

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол от първо заседание, конкурсната комисия информира допуснатите…

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ХАРМАНЛИ

126

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители   Обявявам:   С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ…

Да се открие процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска собственост

98

З А П О В Е Д № РД-97 Харманли, 08.02.2024 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, във връзка с чл.23 и във връзка с чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет…

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години на следният обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

122

З А П О В Е Д № РД-52 Харманли, 29.01.2024 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 1, и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал. 1, и ал. 2 и във връзка с чл.63, ал.2, и ал.3 от Наредба № 2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли и в изпълнение на Решение…

Конкурс за длъжността началник на отдел „Правно-нормативни дейности“, към дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности“ при Община Харманли

174

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител,  чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-35/19.01.2024г. на кмета на Община Харманли,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10(десет) години на следният обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

114

З А П О В Е Д № РД-22 Харманли, 11.01.2024 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 1, и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал. 1, и ал. 2 и във връзка с чл.63, ал.2, и ал.3 от Наредба № 2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли и в изпълнение на Решение…

Конкурс за длъжността СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

161

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-30/17.01.2024г. на кмета на Община Харманли,…

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

177

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител,  чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-31/17.01.2024г. на кмета на Община Харманли,…

Търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

217

  З А П О В Е Д № РД-1508 Харманли, 28.12.2023г.   На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.33, ал.1 и чл.39, ал.1 и  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли,…