Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване, за продажба на следните нежилищни имоти - частна общинска собственост

97

З А П О В Е Д № РД-455 Харманли, 16.04.2021г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39, ал.1 и чл.63, ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение № 296/31.03.2021г. и Решение №297/31.03.2021г.…

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността началник на отдел "Икономика и общинска собственост"

157

Обявление Относно: класиране на кандидатите от проведения конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Икономика и общинска собственост“ -  Община Харманли                   …

Класиране на кандидати за длъжност "ИТ специалист"

164

         Въз основа на Протокол от 17.03.2021г на комисията, назначена със Заповед № РД-297/10.03.2021г. на кмета на Община Харманли, за оценка и подбор на кандидатите за длъжността „ИТ специалист“ в отдел „Административно…

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИКОНОМИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ХАРМАНЛИ

129

    В изпълнение на разпоредбите на Раздел VII от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе следното решение, относно системата за определяне на…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ

169

          На основание Заповед № РД-297/10.03.2021г. на кмета на Община Харманли, комисията за оценка и подбор на кандидатите за длъжността „ИТ специалист“ в отдел „Административно и информационно…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

131

З А П О В Е Д № РД-282 Харманли, 08.03.2021 г.   На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г; 177/27.07.2016г.…

Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността началник на отдел „Икономика и общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“ при Община Харманли

144

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, информирам: ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за…

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността началник на отдел "Икономика и общинска собственост"

155

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Обявявам СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ   до участие…

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността началник на отдел "Икономика и общинска собственост"

152

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Обявявам СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ   до участие в…

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ обявява едно свободно работно място за длъжността „ИТ специалист“

169

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Обявява едно свободно работно място за длъжността „ИТ специалист“, в отдел „Административно и информационно обслужване“ към дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следния обект, представляващ имот - публична общинска собственост

170

З А П О В Е Д № РД- 220 Харманли, 11.02.2021 г.     на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №264 от Протокол №16/27.01.2021г. на Общински съвет – Харманли.     ОБЯВЯВАМ:                …

Tърг с явно наддаване, за продажба на следният нежилищен имот - частна общинска собственост

133

З А П О В Е Д № РД-219 Харманли, 11.02.2021 г.     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39 ал.1 и чл.63 ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОИ на Общински съвет – Харманли, решение № 266/27.01.2020 г./Протокол №16 на Общински съвет - Харманли…