Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот - общинска собственост, за поставяне на преместваем обект(тип павилион) по реда на чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема от гл.архитект, за осъществяване на търго

43

З А П О В Е Д №РД-1708 Харманли,  02.10.2019 г.     На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г., допълнено и изменено с решения №№158/20.06.2012г.; 474/21.12.2013г.; 486/29.01.2014г.; 547/28.05.2014г; 576/22.07.2014г; 177/27.07.2016г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на срада на един етаж със застроена площ от 214 кв. м., построена в УПИ ІІІ-417 в кв. 10 по плана за регулация на с. Орешец, общ. Харманли

35

З А П О В Е Д №РД-1705 Харманли,  01.10.2019 г. На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, чл. 19 ал. 1 и ал. 2, и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ, НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следният имот…

Търг с явно наддаване, за продажба на следният нежилищен имот - частна общинска собственост

72

З А П О В Е Д № РД-1701 Харманли, 30.09.2019 г.     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39 ал.1 и чл.63 ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОИ на Общински съвет – Харманли, решение №709/20.09.2019г./Протокол №52 на Общински съвет - Харманли…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следният имот – общинска собственост, за осъществяване на търговска дейност

61

З А П О В Е Д   №РД-1652 Харманли, 17.09.2019 г.     На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл. 63 от Наредба № 2 за УПРОбИ,   НАРЕЖДАМ:   Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от една стопанска година -2019/2020г. на общински имоти с НТП: пасища, мери и ливади в землището на с. Поляново, Коларово и Овчарово, община Харманли

102

З А П О В Е Д № РД-871 Харманли,04.07.2019г.               На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.63 от Наредба № 2 за УПРОИ на ОбС Харманли.   ОБЯВЯВАМ:…