Търгове и конкурси

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ обявява процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

60

  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0007-С01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и техните семейства в Дневен…

Процедура за възл. стопанисването, поддръжката и експл. на недв. имоти – публична общинска собств., с начин на трайно ползване язовири и водоеми, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем, за срок от седем години

66

Конкурс за длъжността СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

81

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-1781/07.12.2021г. на кмета на Община Харманли,…

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, към Звено за вътрешен одит при Община Харманли

48

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка със Заповед № РД-1780/07.12.2021г. на кмета на Община Харманли,…

Списък с крайно класиране на кандидатите в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

159

                Въз основа на Протокол от 08.10.2021г на комисия, назначена със Заповед № РД-1606/05.10.2021г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация…

Допуснати и недопуснати кандидати до провеждане на интервю в дневен център "Надежда" - гр. Харманли

169

           На основание Заповед № РД-1606/05.10.2021 г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Община Харманли обявява процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

245

                                            ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0007-С01 „Продължаваща подкрепа за…