Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ – ГР.ХАРМАНЛИ

13

О Б Щ И Н А     Х А Р М А Н Л И На основание чл.90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.4 и чл.6, ал.3 от Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на…

Търг с явно наддаване, за продажба на следния имот - частна общинска собственост

30

ЗАПОВЕД   № РД-416 Харманли, 23.05.2024г.         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.33, ал.1 и чл.39, ал.1 от Наредба № 2 за УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, и във връзка…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост

20

З А П О В Е Д № РД-415 Харманли, 23.05.2024г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.25 и чл.63, ал.2 и ал.3 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли и в изпълнение на Решение №130/24.04.2024г. отразено в Протокол №8/24.04.2024г.…

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

64

З А П О В Е Д № РД-370 Харманли, 16.05.2024 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.63, ал.2 и ал.3 от Наредба № 2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли.   НАРЕЖДАМ:   1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване…

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Черепово

38

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Черепово

32

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Преславец, с. Смирненци и с. Коларово

44

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Остър камък

30

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Овчарово

44

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Овчарово

33

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Надежден и с. Поляново

35

                                                                                           З А П О В Е Д          № РД - 363 Харманли …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Българин

37

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …