Търгове и конкурси

Списък с крайно класиране на кандидатите в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

44

                Въз основа на Протокол от 08.10.2021г на комисия, назначена със Заповед № РД-1606/05.10.2021г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация…

Допуснати и недопуснати кандидати до провеждане на интервю в дневен център "Надежда" - гр. Харманли

83

           На основание Заповед № РД-1606/05.10.2021 г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Община Харманли обявява процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

181

                                            ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0007-С01 „Продължаваща подкрепа за…