Стари проекти и предложения

П Р А В И Л Н И К За устройството, организацията и дейността на общинско предприятие ''ЧИСТОТА ''гр. Харманли

Проек за правилник за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие "Чистота"

Предложение за промяна и допълнение на правилника за устройсто, организация и дейността на общинско предприятие "Чистота" 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изменения и допълнения в Наредба №19 – за отпускане на еднократна финансова помощ по решение на Общински съвет-Харманли на жители на община Харманли

Проект за изменение и допълнения в Наредба № 19- за отпускане на еднократна финансова помощ по решение на Общински съвет-Харманли

Предложение от съветник Иван Димитров относно изменения и допълнения на Наредба № 19 на ОбС Харманли/публикувано на 10.04.2014 г./ 

 

Стари проекти

Предложение от групата съветници на ГЕРБ за изменение и  допълнение в Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Проект на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2011-2015г.

Промяна в Наредба №14

Промяна в Наредба №1 

Промяна в Наредба №6

Промяна в Правилника за устройството, организацията и дейността на ОП"Общински пазар"

Промяна в наредба №6

Проект за приемане на нов правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие "Горска компания" град Харманли

Мотиви за приемане на нов правилник

Мотиви за приемане на нова Наредба №20

Проект на нова общинска наредба №20 за управление на горските територии собственост на Община Харманли 

Допълнение към Наредба №6 

Допълнение към Наредба №6 

Промени към Наредба №14 

Допълнение към Наредба №6

Изменение в Наредба №12 

Проект за промени и допълнения  към Наредба №14

Проект за реда и условията за предоставяне на социални услуги от домашен социален патронаж

Проект за Наредба №6 - допълнение и изменение

Правилник за устройството и дейността на Исторически музей-Харманли

Докладна към Наредба №2-мотиви

Проект-Наредба №2

Приложение към Наредба №2

Приемане на допълнение към Наредба№6/ публикувано на 07.01.2013г./

Докладна за създаване на ОП "Чистота" /публикувано на 11.01.2013г./

Правилник за устройството, организацията и дейността на ОП "Чистота"/публикувано на 11.01.2013г./

Докладна към Наредба №15 /публикувано на 02.04.2013г./

Проект на Наредба №15 /публикувано на 02.04.2013г./

Докладна и Проект на Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване , сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в ОП "Горска компания" /публикувано на 09.04.2013г./

Докладна за изменение на Наредба №3/ публикувано на 29.04.2013г./

Докладна за допълнение на Наредба №6 /публикувано на 29.04.2013г./

Предложение за изменение на Наредба №6/публикувано на 16.10.2013г./

Предложение за допълнение към Наредба №5 /публикувано на 20.11.2013г./

Проект-допълнение към правилника за устройството, организацията и дейността ОП "Общински пазар" /публикувано на 29.11.2013г. 

Проект-приемане на допълнение в чл.50 от Наредба №6 /публикувано на 29.11.2013г./

Проект-приемане на промени и допълнения в Наредба№6 за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугата на територията на Община Харманли /публикувано на 03.12.2013г./

Проект- приемане на промени и допълнения в Наредба№14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Харманли/публикувано на 03.12. 2013г./

Проект- наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Харманли/публикувано 06.01.2014 г./

Изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие "Превенция, благоустройство и строителство" 

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки  

Предложение за приемане на промени и допълнения в Наредба № 6 на ОбС-Харманли 

Проект на НАРЕДБА №22 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Харманли и издаване на сертификати клас В 

Проект на Правила за ползване на мери, пасища и ливади на територията на община Харманли 

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Харманли 

Проект за изменение на Наредба № 6 на Община Харманли 

Предложение за промяна в Правилникът на ОП"Чистота"/публикуван на 15.12.2015 г./  

Предложение за промяна в Правилникът на ОП"Горска компания"/публикуван на 15.12.2015 г./  

Предложение за промяна в Правилникът на ОП"Общински пазар"/публикуван на 15.12.2015 г./ 

 

Предложения за изменения на наредби на ОбС - Харманли

Предложение за изменение на Наредба №1 / публикувано на 22.08.2013г./

Предложение за изменение на Наредба №6 /публикувано на 29.08.2013г./