Справка за местни данъци 2024

СПРАВКА

за размерите на Данъка върху недвижимите имоти

за 2024 г.

№ по ред

Основа

Размер ‰

1.

За жилищни имоти

 

1.1.

На граждани

2.00

1.2.

На юридически лица

2.00

2.

За нежилищни имоти

 

2.1.

На граждани

2.00

2.2.

На юридически лица

2.00

СПРАВКА

за размерите на Данъка върху наследствата

за 2024 г.

№ по ред

Основа

Размер за наследств. дял над 250хил.лв. (%)

1.

За братя и сестри и техните деца

0.7

2.

За лица извън посочените в т.1

5.0

СПРАВКА

за размерите на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2024 г.

№ по ред

Основа

Размер (%)

1.

При дарение между братя и сестри и техните деца

0.7

2.

При дарения между лица извън посочените в т.1

5.0

3.

За придобитите по давност недвижими имоти и ограничени вещни права

0.7

4.

За всички безвъзмездно придобити имущества извън посочените в т.1, 2 и 3, както и за погасените чрез опрощаване задължения

5.0

5.

При възмездно придобиване на имущество

2.5

СПРАВКА

за размерите на Данък върху превозните средства за 2024 г.

№ по ред

Вид на ПС

Размер (лв.) за 1kW

І.

За леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т

 

1.

до 55 kW включително

0.40

2.

над 55 kW до 74 kW включително

0.58

3.

над 74 kW до 110 kW включително

1.10

4.

над 110 kW до 150 kW включително

1.23

5.

над 150 kW до 245 kW включително

1.60

6.  над 245 kW 2.10

ІІ.

За ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т:

 

1.

товарно ремарке

10

2.

къмпинг ремарке

20

ІІІ.

За мотопеди

10

ІV.

За мотоциклети:

 

1.

до 125 куб. см включително

12

2.

над 125 до 250 куб. см включително

25

3.

над 250 до 350 куб. см включително

35

4.

над 350 до 490 куб. см включително

50

5.

над 490 до 750 куб. см включително

75

6.

над 750 куб. см

100

V.

За триколка:

 

1.

до 400 кг включително

4

2.

над 400 кг

6

VІ.

За автобуси:

 

1.

до 22 места, вкл. мястото на водача

100

2.

над 22 места, вкл. мястото на водача

200

VІІ.

За товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т., за всеки започнати 750 кг товароносимост

15

VІІІ.

За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите

150

ІХ.

За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона

300

Х.

За трактори:

 

1.

от 11 kW до 18 kW включително

5

2.

над 18 kW до 37 kW включително

7

3.

над 37 kW

30

ХІ.

За други самоходни машини

50

ХІІ.

За моторни шейни

50

ХІІІ.

За плавателни средства:

 

1.

За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите

 

2.1.

За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително

 

2.2.

За всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона

 

3.

За един джет

100

4.

За ветроходни и моторни яхти

 

5.

За скутери

2.7за kw

6.

За влекачи и тласкачи

 

7.

За речни несамоходни плавателни съдове

 

ХІV.

За гражданските въздухоплавателни средства:

 

1.

За самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - за всеки започнат тон макс.летателно тегло

20

2.

За параплан

12

3.

За делтаплан

12

4.

За мотоделтаплан

20

5.

За свободен балон

30

6.

За планер

30

XV. За седлови влекач и влекач за ремарке:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

8

28

 

18

20

28

64

 

20

22

64

147

 

22

25

190

342

 

25

26

342

600

 

26

28

342

600

 

28

29

342

600

 

29

31

399

655

 

31

33

655

909

 

33

38

909

1381

 

38

-

1007

1369

Б) с три и повече оси

36

38

640

888

 

38

40

888

1228

 

40

-

1228

1817

ХVІ. За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т.:

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

60

120

 

13

14

120

168

 

14

15

168

237

 

15

-

237

536

Б) с три оси

15

17

120

160

 

17

19

160

217

 

19

21

217

282

 

21

23

282

434

 

23

-

434

675

В) с четири оси

23

25

282

286

 

25

27

286

446

 

27

29

446

708

 

29

-

708

1050

 

С П Р А В К А

за коефициент за година на производство за целите на определяне на Данък върху превозните средства

за 2024 г.

за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т

над 20 години

1,1

над 15 до 20 години вкл.

1,0

над 10 до 15 години вкл.

1,3

над 5 до 10 години вкл.

1,5

до 5 години вкл.

2,3

 

С П Р А В К А

за коефициент за екологична категория за целите на определяне на Данък върху превозните средства

за 2024 г.

за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т

Екологична категория Приет коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,20
"Евро 3" 1,00
"Евро 4" 0,80
"Евро 5" 0,60
"Евро 6" и EEV 0,40

 

С П Р А В К А

за размерите на Патентния данък по дейности

за 2024 г.

№ по ред

Патентни дейности

Размери на патентния данък

   

1 зона

2 зона

   

град Харманли

селата от общ.

І.

Места за настаняванес не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризъм

75

25

ІІ.

Заведения за хранене и развлечения:

 

 

1.

Ресторанти:

   

1.1.

1—2 звезди

5

1

1.2.

3 звезди

10

6

2.

Заведения за бързо обслужване:

   

2.1.

1—2 звезди

2

1

2.2.

3 звезди

6

3

3.

Питейни заведения, с изключение на посочените в т.2.:

 

 

3.1.

1—2 звезди

2

1

3.2.

3 звезди

6

2

4.

Кафе-сладкарници

   

4.1.

1—2 звезди

2

1

4.2.

3 звезди

10

6

5.

Барове:

   

5.1.

Дневни

   

а)

2 звезди

10

3

б)

3 звезди

24

10

5.2.

Нощни

   

а)

2 звезди

14

5

б)

3 звезди

36

20

6.

Бюфети, каравани и павилиони

100

75

ІІІ.

Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта +Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - една дейност

8

2

ІV.

Платени паркинги

35

5

V.

Дърводелски услуги

220

50

VІ.

Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги

240

40

VІІ.

Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали

900

500

VІІІ.

Обущарски и шапкарски услуги

50

40

ІХ.

Металообработващи услуги

330

100

Х.

Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги

270

60

ХІ.

Машинописни и/или копирни услуги

336

180

ХІІ.

Козметични услуги, поставяне на татуировки

230

130

ХІІІ.

Маникюр, педикюр

180

60

ХІV.

Часовникарски услуги

110

60

ХV.

Тапицерски услуги

275

180

ХVІ.

Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми

450

190

ХVІІ.

Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства

700

280

ХVІІІ.

Ремонт на електро- и водопроводни инсталации

220

100

ХІХ.

Стъкларски услуги

300

100

ХХ.

Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти

340

60

ХХІ.

Отдаване на видеокасети под наем

880

300

ХХІІ.

Компаньонки и компаньони

4200

3000

ХХІІІ.

Масажистки и масажисти

960

500

ХХІV.

Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти

3600

2000

ХХV.

Фотографски услуги

530

200

ХХVІ.

Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти

500

500

ХХVІІ.

Санитарни възли, наети под аренда

240

150

ХХVІІІ.

Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини

110

150

ХХІХ.

Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги

72

50

ХХХ.

Заложни къщи

12000

3000

ХХХІ.

Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература

90

30

ХХХІІ.

Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други)

865

300

ХХХІІІ.

Игри с развлекателен или спортен характер

 

 

1.

За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон

146

100

2.

За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

17

8

3.

За зали за боулинг и кегелбан

72

40

4.

За зали за билярд

72

40

ХХХІV.

Фитнес центрове и спортни зали:

 

 

1.

за 1 кв.м.

2.5

1.5

2.

и за един фитнес уред

540

300

ХХХV.

Химическо чистене, пране и гладене

240

130

ХХХVІ.

Мелничарски услуги:

   

1.

За мелници за брашно

18

18

2.

За мелници за фураж стационарни

600

600

ХХХVІІ.

Услуги с атрактивен характер:

   

1.

корабчета

750

750

2.

лодки

450

450

3.

яхти

900

900

4.

джетове

900

900

5.

влакчета

30

30

6.

файтони

75

75

7.

водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150

150

8.

зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150

150

9.

въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150

150

10.

детски колички и моторчета

150

150

11.

стрелбища

300

300

ХХХVІІІ.

Обучение на водачи на моторни превозни средства:

 

 

1.

мотопеди, мотоциклети

350

350

2.

други МПС

850

850

ХХХІХ.

Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства

2000

2000

ХХХХ.

Услуги със земеделска и горска техника:

 

 

1.

комбайн

330

330

2.

трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини

110

110

3.

прикачни, навесни и стационарни машини

11

11

 

С П Р А В К А

за размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници

за 2024 г.

Годишен данък за всеки автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници - 300 лв.

 

 

С П Р А В К А

за размерите на Туристическия данък

за 2024 г.

№ по ред Средства за подслон и места за настаняване Размери на туристическия данък
 

1

категория 1 звезда

0,30лв /нощувка

2

категория 2 звезди

0,40лв /нощувка

3

категория 3 звезди

0,50лв /нощувка

4

категория 4 звезди

0,60лв /нощувка

5

категория 5 звезди

0,80лв /нощувка