Административни услуги 2024 г.

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ

 СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ – 2024 г.

 

№ от спи-съка

Наименование на услугата

Прилагани документи

Основание  и  място на подаване 

Срок за извършване на услугата

Такса или цена на услугата

1

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината,

- декларация - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

- документ за собственост;

- скица за имота

- удостоверение за наследници

 

2

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

- декларация - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

- удостоверение за наследници;

 

3

Приемане и обработване  на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства

- декларация - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

- документ за собственост;

4

Приемане и обработване на декларации за облагане с  данък върху превозните средства извън случаите на определяне на данъка по данни от Регистъра на ППС , поддържан от МВР / наследство , съсобственост , наличие на данни за освобождаване и др. /

- декларация - образец;

- копие от рег. талон;

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 

 

веднага

безплатно

- копие от договора;

- копие от документ от платен данък при придобиване;

- копие от квитанция за платен данък на превозното средство за тек.година;

- удостоверение за наследници

 5

Приемане и обработване  на декларации за облагане с  патентен данък

 Декларация по образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 веднага

 безплатно

 6

Приемане и обработване  на декларации за облагане с туристически  данък

 Декларация по образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 веднага

 безплатно

 7

Приемане и обработване  на декларации за облагане с  данък върху таксиметров превоз на пътници

 Декларация по образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 веднага

 безплатно

8

Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

- декларация - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

9

Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им

- декларация - образец;        

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

10

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот  и незавършено строителство

Искане – образец, документ за собственост , скица за зем.земя или скица за имот в регулация , удостоверение за наследници ако имота е наследствен.

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

  -   5 дни;

  -   3 дни;

  -   1 ден.

-   5,00 лв.;

- 20,00 лв;

 - 30,00 лв.

11

Издаване на копие на подадени данъчни документи /декларации , искания и др./

Искане - образец

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

-3 дни

-1 ден

  4,00 лв

10,00 лв

 

12

Издаване на удостоверение за декларирани данни по ЗМДТ

Искане - образец

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

- 7 дни

- 3 дни

- 1 ден

-   5,00 лв

- 20,00 лв

- 30,00 лв

13

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Искане - образец

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

- 7 дни

- 3 дни

- 1 ден

-   5,00 лв

- 20,00 лв

- 30,00 лв

14

Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

- искане - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

30 дни

безплатно

- документ-доказващ плащането;

15

Заверка на данъчна оценка относно платени задължения за имота

Искане - образец

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

3,00 лв

16

Попълване на декларации по чл.14 от ЗМДТ

Искане - образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

Веднага

3,00 лв

17

Попълване на всички останали декларации по ЗМДТ

Искане - образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 Веднага

2,00 лв

18

Попълване на молби и искания по ЗМДТ 

Искане - образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 Веднага

1,00 лв

 

 

Адрес на Дирекция „МДТ” – Община Харманли , където се подават документите и се извършват услугите : гр.Харманли бул. България №2 ет.2

Тел. за връзка : 0373 86951

Факс : 0373 83172

Адрес на ел. поща : har_mdt@mbox.contact.bg 

                                   har_mdt@harmanli.bg

Работно време за обслужване на клиентите : 9,00ч до 17,30ч

Работно време за приемане на плащания 9,00 до 16,30ч

Плащания на услугите се извършва:

  • в брой ,
  • чрез ПОС терминални устройства ,
  • чрез посредник – ИЗИПЕЙ 
  • по  банков път , при вписване на съответния код на вид плащане , посочен в таблицата

 

Име на банката

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  АД

Адрес на банката

гр. Харманли пл. Възраждане

IBAN

 

BG49 UNCR 7000 8422 4945 41

 

BIC

UNCRBGSF

Код за вид плащане на услугата

 448007

 Такса администр. услуги