Административни услуги 2023 г.

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ

 СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ – 2023 г.

 

№ от спи-съка

Наименование на услугата

Прилагани документи

Основание  и  място на подаване 

Срок за извършване на услугата

Такса или цена на услугата

1

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината,

- декларация - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

- документ за собственост;

- скица за имота

- удостоверение за наследници

 

2

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

- декларация - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

- удостоверение за наследници;

 

3

Приемане и обработване  на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства

- декларация - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

- документ за собственост;

4

Приемане и обработване на декларации за облагане с  данък върху превозните средства извън случаите на определяне на данъка по данни от Регистъра на ППС , поддържан от МВР / наследство , съсобственост , наличие на данни за освобождаване и др. /

- декларация - образец;

- копие от рег. талон;

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 

 

веднага

безплатно

- копие от договора;

- копие от документ от платен данък при придобиване;

- копие от квитанция за платен данък на превозното средство за тек.година;

- удостоверение за наследници

 5

Приемане и обработване  на декларации за облагане с  патентен данък

 Декларация по образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 веднага

 безплатно

 6

Приемане и обработване  на декларации за облагане с туристически  данък

 Декларация по образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 веднага

 безплатно

 7

Приемане и обработване  на декларации за облагане с  данък върху таксиметров превоз на пътници

 Декларация по образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 веднага

 безплатно

8

Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

- декларация - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

9

Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им

- декларация - образец;        

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

безплатно

10

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот  и незавършено строителство

Искане – образец, документ за собственост , скица за зем.земя или скица за имот в регулация , удостоверение за наследници ако имота е наследствен.

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

  -   5 дни;

  -   3 дни;

  -   1 ден.

-   5,00 лв.;

- 20,00 лв;

 - 30,00 лв.

11

Издаване на копие на подадени данъчни документи /декларации , искания и др./

Искане - образец

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

-3 дни

-1 ден

  4,00 лв

10,00 лв

 

12

Издаване на удостоверение за декларирани данни по ЗМДТ

Искане - образец

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

- 7 дни

- 3 дни

- 1 ден

-   5,00 лв

- 20,00 лв

- 30,00 лв

13

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Искане - образец

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

- 7 дни

- 3 дни

- 1 ден

-   5,00 лв

- 20,00 лв

- 30,00 лв

14

Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

- искане - образец;

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

30 дни

безплатно

- документ-доказващ плащането;

15

Заверка на данъчна оценка относно платени задължения за имота

Искане - образец

ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

веднага

3,00 лв

16

Попълване на декларации по чл.14 от ЗМДТ

Искане - образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

Веднага

3,00 лв

17

Попълване на всички останали декларации по ЗМДТ

Искане - образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 Веднага

2,00 лв

18

Попълване на молби и искания по ЗМДТ 

Искане - образец

 ЗМДТ ; Място на подаване – Дирекция МДТ

 Веднага

1,00 лв

 

 

Адрес на Дирекция „МДТ” – Община Харманли , където се подават документите и се извършват услугите : гр.Харманли бул. България №2 ет.2

Тел. за връзка : 0373 86951

Факс : 0373 83172

Адрес на ел. поща : har_mdt@mbox.contact.bg 

                                   har_mdt@harmanli.bg

Работно време за обслужване на клиентите : 9,00ч до 17,30ч

Работно време за приемане на плащания 9,00 до 16,30ч

Плащания на услугите се извършва в брой , чрез ПОС терминални устройства и по банков път и чрез посредник -ИЗИПЕЙ.