Специфични видове отпадъци

Изисквания към излезлите от употреба луминесцентни лампи и лампи съдържащи живак

ВАЖНО!!!

Луминесцентните лампи, известни още, като Флуоресценти лампи или тръби, са тип Газоразрядни осветителни тела, които се състоят от стъклен балон, запълнен или с разреден газ /неон, аргон и др. / и покрит от вътрешната страна с луминофор. При подаване на напрежение между анода и катода на лампата протича газов разряд, който е съпроводен с ултравиолетово излъчване, водещо до флуоресценция на луминофора.

Забранено е изхвърлянето на излезли от употреба луминесцентни тръби в кофи или  контейнери, както и тяхното чупене. Опасност може да настъпи при нарушаване целостта на лампите, при което живакът (живачните пари) и луминофорът могат да попаднат в околната среда. Излезлите от употреба луминесцентни тръби да се събират и съхраняват във фабричната им опаковка в обособени пунктове по места. Площадките за временно съхранение на луминесцентни лампи трябва да са оборудвани със специален съд за събиране на счупените газоразрядни лампи и със сяра на прах за неутрализация. Необходими са  2 гр. сяра за всеки килограм лампи.

 

Изисквания към юридическите лица или едноличните търговци, които притежават излезли от употреба луминесцентни лампи:

Задължително се определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране на излезли от употреба лампи, като за съдове могат да бъдат използвани транспортните опаковки.

Съхранението на лампите трябва да отговаря на изискванията на наредбата за временно съхранение на опасни отпадъци.

Регламенти и задължения на физическите лица:

Освен в промишлени условия голям процент отпадък от луминисцентни лампи и лампи съдържащи живак се генерира от домакинствата. Във връзка с изискванията на европейските директиви и постепенно въведената забрана за използване на лампи с нагорещена жичка. Основен проблем пред хората това е незнанието за опасността за природата, здравето на животните и човека от тези лампи. Тези лампи НЕ бива да бъдат изхвърляни в контейнерите със смесените битови отпадъци.

Всички граждани могат да предават отпадъци от този тип при закупуване на нови или на общинските пунктове за събиране. 

Отработени масла (ОМ)

„Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

Влияние върху околната среда: Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.

Места за смяна на отработени масла, разположени на общински имоти: