Селско стопанство

Селско и горско стопанство

 

         Към 2016г. селското стопанство в общината е ефективен отрасъл, запазващ традициите си в някои сектори от близкото минало, представен от двата подотрасъла - растениевъдство и животновъдство.

         Под влияние на подходящите природни и климатични особености в региона растениевъдството в община Харманли се очертава като традиционен отрасъл за развитието на местната икономика. Относително високият дял на обработваемите площи е основен фактор за развитието на традиционни сектори , показани в диаграмата:          За 2016г. общата обработваема земя е 397 601 дка . Най-висок дял в общия обем на засетите масиви в общината имат нивите . На поместената по-долу Таблица са представени земеделските площи в общината.и очертаващите се тенденции за периода.

                                                     2014                       2016             промяна        % промяна

Ниви                                           300363                   290974              - 9389              - 3,12%

пасища и поляни                         78329                     73850              - 4479              - 5,72%

трайни насаждения                     31400                     32777              +1377              + 4,38%

Общо обработваема земя         410092                   397601              - 12491             - 3,05%

         

       Очертава се минимален спад в обработваемите площи и ръст в трайните насаждения - овощни и лозови масиви: 

      

            През периода се установи система на стимулиране на частните земеделски практики  от страна на ЕФГЗ /европейски фонд за гарантиране на земеделието/  и ЕЗФРСР /европейски фонд за развитие на селските райони/ чрез Държавен фонд земеделие  и ПРСР /Програмата за развитие на селските райони/, включително чрез МИГ Харманли .

       Недостатъчната организация по изкупуването или преработването на продукцията е проблем от голяма важност. Негативно отражение върху растениевъдството оказва и конкуренцията на по-евтините пазари за селскостопански продукти в съседните страни. Незадоволително е оптимизирането на поливното земеделие.

          Традициите и уменията на жителите в общината за високо продуктивни и разнообразни земеделски продукти са основа за бъдещото развитие на селското стопанство, подкрепено с мерки за бързата и ефективна реализация на пазара.

        Развитието   на  животновъдството се осъществява в условията на членство на                  Р България в ЕС и дейността на всички ангажирани с осигуряване на продукция от животновъдството – производители, преработватели, търговци и администратори е свързана с прилагане на стабилно, пазарно ориентирано и щадящо околната среда производство. Животновъдите в общината се подпомагат  по Програмата за развитие на селските райони, както и чрез предоставяне на нисколихвени кредити от ДФ „Земеделие”. Животновъдните дейности са с традиции в региона. Изключително перспективно е развитието на биволовъдството. Приоритет на територията на общината са още секторите млечно и месно говедовъдство , овцевъдство и птицевъдство.

 Броят на отглежданите животни в общината е проследен на поместената по-долу таблица :Брой   регистрирани  животни   по Наредба №3/29.01.1999г.

 

2014г

 

/брой/

2015г

 

/брой/

2016г

 

/брой/

промяна 2016 към  2014 /брой/

% промяна 2016 към  2014

Говеда и биволи – общо*

3577

4954

5925

2348

65,64

в т.ч. крави – млечни*

2919

2851

3173

254

8,70

в т.ч. биволици*

64

252

388

324

506,25

Овце – общо

10610

12076

12892

2282

21,50

в т.ч. овце – млечни*

10408

11854

12621

2213

21,26

Кози – общо

1961

3050

3345

1384

70,57

в т.ч.  кози – майки*

1867

3009

3238

1371

73,43

Свине – общо

0

0

0

0

0

в т.ч. свине – майки*

0

0

0

0

0

Птици – общо

25673

20191

20069

-5604

-21,82

в т.ч. кокошки - носачки

3138

130

130

-3008

-95,85

в т.ч. бройлери

30

30

45

15

50

Пчелни семейства

1323

1539

1949

626

47,31

              Като цяло, повечето от селскостопанските животни се отглеждат в дребни стопанства. Това не благоприятства последващата ветеринарна и селекционна дейност.

 

                 Горско стопанство

          Горско стопанство „Харманли” включва няколко териториални единици, вкл. извън района на общината. В по-конкретен план  Горското стопанство обхваща територията на Държавния и общински горски фонд в общините Симеоновград, Харманли и Маджарово. В община Харманли са включени райони от горскостопанските участъци “Харманли” и ”Върбово”, в които граници разполага с площи от 197317 дка (по данни на МЗХ) съставляващи 28,40 % от общата площ на общината- 694723 дка. От горския фонд (по трайно предназначение) дърво-производителните горски площи са 98385 дка, други, в т.ч. залесени – 78% от тях: 12732 дка защитени гори в местността «Дефилето – Олу дере» (на р. Харманлийска”); 305 дка горски пътища, горски ниви 119 дка, територии обслужващи горското стопанство и др. ведомства – 64 дка и др.

              Следната диаграма дава представа за разпределението на горския фонд по кметства в общината:

 

         

        Организацията на стопанисването на горските масиви е в пряка зависимост от предназначението на горите. За групата на горите със стопанско предназначение са предвидени подходящи сечи, залесявания и други мероприятия за целесъобразно стопанисване и добив на строителна дървесина с високи качества. Целта е да се използва най-рационално почвеното плодородие, без да се нарушават водохранните и почвозащитните функции на гората.

       Стопанисването на групата гори със специално предназначение е в зависимост от особените функции, които същите изпълняват. То се състои в запазване и повишаване на естетичните, хигиенните, водоохранно-защитните и други специални функции, съобразно категорията на гората. Мероприятията са диференцирани за всяко насаждение, според състоянието му.

         На територията на Горското стопанство се осъществяват и няколко вида сечи: главна (с най-голям дял на голата сеч); отгледна сеч (преобладават осветленията и прорежданията) и санитарна сеч (за всички насаждения и култури с установени заболели и повредени участъци).

         От страничните ползвания на гората най-важно място заема пашата на добитък в горите. Общо в стопанството е разрешена паша за едър и дребен добитък на площ от 251 551 дка. Освен за развитие на животновъдство, на територията на горското стопанство има сравнително добри условия за билкосъбиране. Годишно има възможност за събиране на около 3 тона билки (лайка, жълт кантарион, подбел, мащерка, риган, цвят от бъз, глог и др.), 3 тона диворастящи горски плодове и около 4 тона горскоплодни култури от орех, бадеми и лешник. Диворастящи гъби могат да се събират приблизително 1,5 тона годишно.

           Изработен е нов "Горскостопански план" за периода 2016-2026г, който е в процес на съгласуване и предполага рационално стопанисване на горските терени.