“Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска ясла „Ален мак“, гр. Харманли“

Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г., съфинансирана от Европейски Земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операция в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

 

Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.010  МИГ Харманли - Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Под мярка  7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Дейност: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/ или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони“

Наименование на проекта: “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска ясла „Ален мак“, гр. Харманли“.

Бенефициент: Община Харманли

Договор за безвъзмездна помощ: BG06RDNP001-19.10-0001-C01/25.03.2022 г.  

Срок на изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта: 388 123,01 лева без ДДС

Цел на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на средата на живот на територията на МИГ Харманли и осигуряване на подходяща, привлекателна и достъпна среда за провеждане на съвременен образователен и възпитателен процес чрез подобряване на образователната инфраструктура в Детска ясла ,,Ален мак“, гр. Харманли.