„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони 

Процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

Процедура BG06RDNP001-19.010 "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ-Харманли , дейност : „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020г.

Наименование на проекта: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли“

Бенефициент: Община Харманли

Договор за безвъзмездна помощ : BG06RDNP001-19.010-0003-С01/2019г.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта: 387 524,90 лв. без ДДС

Цел на проекта: проектът предвижда строителни дейности по рехабилитация и реконструкция на улици в град Харманли- ул. „Кирил и Методи“ и ул. „Климент Охридски“.