“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли“

По Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г.

Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

            Проект :“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли“

            Договор за безвъзмездна помощ : № 26/07/2/0/00506/ от 19.03.2018г.

            Срок на изпълнение: до 36 месеца

            Стойност на проекта: 1 954 046, 84

            Цел: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли на улици „Александър Стамболийски“, ул. “Христо Ботев“ и ул. „Янко Сакъзов“