"Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на исторически музей – гр. Харманли, УПИ III, кв.159в“

По Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г.

Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

            Проект : „Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на исторически музей – гр. Харманли, УПИ III, кв.159в“

            Договор за безвъзмездна помощ : № 26/07/2/0/00722/ 01.12.2017г.

            Срок на изпълнение: до 36 месеца

            Стойност на проекта: 387 739, 03 лв.

            Цел: Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на исторически музей – гр. Харманли