„Обновяване на „Гробищен парк“ – гр. Харманли“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони 

Процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

Процедура BG06RDNP001-19.010 "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ-Харманли.

Наименование на проекта: „Обновяване на „Гробищен парк“ – гр. Харманли“

Бенефициент: Община Харманли

Договор за безвъзмездна помощ : BG06RDNP001-19.010-0002-С01/2020г.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта: 236 538,17 лв. без ДДС

Цел на проекта: проектът предвижда ремонт и реконструкция на гробищен парк, предназначен за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, чрез изграждане на пешеходни алеи, вертикална планировка, озеленяване на терена и създаване на достъпна среда за лицата в неравностойно положение.