„Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г.

Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на проекта: №BG06RDNP001-7.007-0109

Наименование на проекта: „Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“

Бенефициен: Обшина Харманли

Максимален размер на БФП: 97 650,00 лв.

Договор за безвъзмездна помощ : №BG06RDNP001-7.007-0109-C01 /09.05.2019г.

Продължителност: 36 месеца; от 09.05.2019г. до 09.05.2022г.

Главна цел: Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална среда в Община Харманли, чрез изграждане на нови градски пространства за спорт и развлечения на открито, като предпоставка за устойчиво развитие на обществото.