„Харманли – култура, традиции и обичаи“

Финансиране: Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.017 "МИГ Харманли" - подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата"

Наименование на проекта: „Харманли – култура, традиции и обичаи“

Бенефициен: Община Харманли

Договор за безвъзмездна помощ : BG06RDNP001-19.017-0003-С01/2020г.

Стойност на проекта: 39 116,00лв.

Продължителност: 12 месеца

Цел: Целта на проекта е да съхрани, възстанови и популяризира културната идентичност на община Харманли с фокус върху нематериалното културно наследство и предвижда закупуване на LED видео стена, на която да бъде излъчвано видеосъдържание посветено на характерните празници за общината, концерти и събития.

Предвидено е закупуването на традиционни фолклорни носии, както и организация и провеждане на фестивала „Тракийска шевица“ и честването на Йордановден.

За повишаване на туристическата атрактивност и опознаване на местните бит и обичаи се предвижда заснемане и изработка на филм "Харманли – култура, традиции и обичаи".                        

Проектът е насочен към младите хора, които ще имат възможност да се докоснат до „живите човешки съкровища“, определящи историческата и културна идентичност на Община Харманли.