Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли“

236

По Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г. Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…

"Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на исторически музей – гр. Харманли, УПИ III, кв.159в“

228

По Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г. Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на община Харманли“

279

По Програмата за развитие на селските райони / ПРСР/ 2014-2020г. Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…