Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

“ Повишаване на енергийната ефективност на сградите на Детска градина „Детски свят“

68

Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г., съфинансирана от Европейски Земеделски фонд за развитие на селските райони Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения…

“Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска ясла „Ален мак“, гр. Харманли“

196

Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г., съфинансирана от Европейски Земеделски фонд за развитие на селските райони Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения…

„Обновяване на „Гробищен парк“ – гр. Харманли“

643

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони  Процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на…

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли“

746

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони  Процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на…

„Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“

650

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка…

„Харманли – култура, традиции и обичаи“

498

Финансиране: Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Процедура за  предоставяне на…

“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли“

696

По Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г. Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…

"Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на исторически музей – гр. Харманли, УПИ III, кв.159в“

668

По Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г. Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на община Харманли“

772

По Програмата за развитие на селските райони / ПРСР/ 2014-2020г. Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…