"АЗ и Харманли"

2099

„АЗ и ХАРМАНЛИ

2018 г.

 

 1. Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли.

             

  Право на кандидатстване имат:

   1) Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности в обществена полза на територията на Община Харманли, работещи с младежи (15-29 г.);

  2) Неформални младежки групи на територията на Община Харманли, сформирани от три или повече лица на възраст от 15 до 29 г., като поне един от тях е навършил 18 г.

             

              По поканата ще се финансират проектисвързани с:

  1)Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;  2)Подобряване на състоянието на зелените площи и обзавеждането на междублокови и свободни  пространства, общинска собственост;

   

  Размер на финансирането:

   

 2. Финансирането на един проект и по двете направления не може да е повече от 2000 (две хиляди) лева.
 3. Минималната стойност на един проект е 500 (петстотин) лева.

 

 

 

Пълният комплект документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на община Харманли, www.harmanli.bg, в меню „Проекти“.

Проектните предложения се подават в Информационен център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов“ №4, всеки работен ден от  08:30 до 18:00 часа.

 

Срокът за подаване на проекти се удължава до 18:00 часа на 13.07.2018г.