Плащане на МДТ

Дължимите местни данъци и такси може да платите :

 • Касово /вкл. и чрез ПОС терминално устройство/– в паричния салон на  Дирекция  « Местни данъци и такси «       на  адрес гр. Харманли бул. България 2 ет. 2
  Работно време за плащания  : от 9,00ч до  16,30 ч.
 • на касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна
 • чрез интернет системата на ИПЕЙ на сайта на Община Харманли www.harmanli.bg
 • по банков път
  Община Харманли
  Дирекция «Местни данъци и такси «
  Име на банката: "Уникредит Булбанк" АД
  Адрес на банката: гр.Харманли, пл.Възраждане № 1
  IBAN: BG49 UNCR 7000 8422 4945 41
  BIC: UNCRBGSF
  Код вид плащане
  • 441400 - Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
  • 442100 - Данък върху недвижимите имоти
  • 442200 - Данък върху наследствата
  • 442300 - Данък върху превозните средства
  • 442400 - Такса битови отпадъци
  • 442500 - Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
  • 442800 - Туристически данък
  • 443400 - Други данъци
  • 448013 - Такса куче
  • 448007 - Такса администр. услуги

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лихвите по местни данъци и такси се внасят / превеждат по съответния код за вид плащане на главницата .