ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ (ПИРО) НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на района, общината и населените места в нея, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021 г - 2027 г.