Нови проекти за обсъждане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на  местните данъци на територията на община Харманли/публикувана на 19.11.2021 г./

Проект на Наредба за измение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Харманли/публикувана на 09.02.2022 г./

Проект на План-сметка на Община Харманли за 2022 г./публикувано на 18.02.2022 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и аминистрирането на местните таси и цени на услуги на територията на Община Харманли ведно с мотиви/Публикувана на 21.04.2022 г./

Финансова обосновка към проект на Наредба за изменеие и допълнение на Наредба № 6

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове към Проект на Наредба за измение и допълнение на Наредна № 6

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли ведно с мотиви/Публикувана на 14.11.2022 г./

Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия /публикувано на 28.11.2022 г./