Нови проекти за обсъждане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на  местните данъци на територията на община Харманли/публикувана на 19.11.2021 г./

Проект на Наредба за измение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Харманли/публикувана на 09.02.2022 г./

Проект на План-сметка на Община Харманли за 2022 г./публикувано на 18.02.2022 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и аминистрирането на местните таси и цени на услуги на територията на Община Харманли ведно с мотиви/Публикувана на 21.04.2022 г./

Финансова обосновка към проект на Наредба за изменеие и допълнение на Наредба № 6

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове към Проект на Наредба за измение и допълнение на Наредна № 6

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли ведно с мотиви/Публикувана на 14.11.2022 г./

Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия /публикувано на 28.11.2022 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли ведно с мотиви/Публикувана на 06.02.2023 г./

Проект за обсъждане на План-сметка на Община Харманли за 2023 г. с мотиви/публикуван на 13.02.2023 г./

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет/публикуван на 23.02.2023 г./

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет/публикуван на 23.02.2023 г./

Краткросрочна програма на Община Харманли за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2025 г./публикувана на 23.02.2023 г./