Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на Община Харманли за 2021година