Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на Община Харманли за 2018 година