„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“- гр. Харманли“

Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“- гр. Харманли“

Финансиране: Европейски социален фонд чрез

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020г.

 

Процедура за директно предоставяне:  

BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1

Проект: BG05M9OP001-2.019-0007-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“- гр. Харманли“

Договор за безвъзмездна помощ : № BG05M9OP001-2.019-0007-C01 от 20.09.2019г.

Стойност на проекта: 1 171 006,33 лева

 

Продължителност: 30 месеца

 

Цел: Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността и гарантиране на правото на всяко дете на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните му потребности.

Ще се предоставя комплекс от социални услуги (дневни и почасови), които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня (деца и младежи с психични, генетични, соматични и двигателни увеждания в община Харманли и техните родители), свързани с предоставяне на ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни грижи относно специфичните потребности на лицата, както и потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Конкретните   дейности   ще   се   изразяват   в   предоставянето   на   медицински   грижи,

социална   подкрепа   и   психологическо   консултиране,   съобразени   с   индивидуалните

потребности на всеки потребител като по този начин ще се повиши качеството на живот

и възможностите за социално включване на децата и младежите с увреждания.

 

Капацитетът на ДЦДМУ е 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, съгласно функционалните изисквания на МТСП.