„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли“

Проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли“

Финансиране: Европейски социален фонд чрез

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020г.

Процедура за директно предоставяне: BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” 

Проект : BG05M9OP001-2.040-0107 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли”

Договор за безвъзмездна помощ : №BG05M9OP001-2.040-0107-С01  

Стойност на проекта: 178 312.63лв. , изчислена на база общия брой на лицата от целевата група.

 

Продължителност: 15 месеца

Реално предоставяне на услугата: 12 месеца

Броят на потребителите за Община Харманли е 65.

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да бъде за период от 12 месеца.

 

Цел: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Чрез осигуряване на интегрирани услуги в домашна среда , както и здравословни и безопасни условия на живот,  всеки потребител ще може да получава ,  социална,  здравна  и психологическа подкрепа в зависимост от своята индивидуална потребност. Проектът ще обхване всички населени места на Общината, където е установена  нужда от интегрирана грижа.